به یاد مرحوم استاد محمد اکبر سنا غزنوی؛مرد خرد : محمد اسحاق ثنا

گشتم خبر استاد سنا مرد خرد تنها برفت 

آن صاحب جود و کرم آن شاعر والا برفت 

در فن شعر و شاعری در نظم یا نثر دری 

بودی تسلت بی گمان آن شاعر والا برفت 

یک عده اولاد وطن پرورد با خون جگر 

این آدم با معرفت بود جانب  عقبا برفت 

آنگه به بزم شاعران میخاند شعر دلنشین 

هنگامه برپا می‌نمود آن بلبل گویا برفت 

بودی به فکر‌ میهنش بیند مگر آزادی اش 

افسوس نشیند این خبر با حسرت و سودا برفت 

ای سینه آهی کش بیرون ای دیده کن اشکت روان

استاد( سنا) غزنوی آن شاعر شیوا برفت 

بخشد خدا جرم ورا این عرض میدارد ( ثنا)

گوید به عجز و انکسار این آدم بینا برفت 

محمد اسحاق ثنا‌

ونکوور کاناد