عید مبارک ؛ شعر از: استادمحمداسحاق ثنا

من مبارکباد گویم عید قربان شما 

کاش میدیدم به خنده لعل خندان شما 

روزی عید است گویا امروز وطندار عزیز 

لیک میبینم‌ به حسرت چشم گریان شما 

جنگ گردد ختم و میهن وا‌ رهد از تار و مار 

این دعا باشد قبولی ذات یزدان شما 

گستری در روز‌ عید با صد خوشی ها خوان عید 

جنگ برده این خوشی ها چون به دوران شما 

ای به عشرت خفته گان ای دولت بی مایه گان 

کس‌ ندیده بر غریبان مهر و احسان شما 

عید آمد جنگ شد مردم همه‌ آواره شد 

شد وطنداران خرابه طاق و حیوان شما 

نه به‌ عید آرام از جنگ اید ای خون خوار ها 

مانده مخلوق جهان امروز حیران شما 

محمد اسحاق ثنا 

ونکوور‌ کانادا 

۲۰/۷/۲۰۱۸