معصوم استانکزی عامل اصلی سقوط  و نابودی اردوی ملی افغانستان ؟ : رازق مامون

عامل اصلی سقوط افغانستان و تسلیمی و نابودی اردوی ملی پولیس ملی امنیت کشور معصوم ستانکزی ریس هیت جمهوریت در قطر میباشد معصوم ستانکزی همه قوماندانان قول اردو‌ها و‌والیان را با اعضای ارشد طالبان د قطر تلیفونی هماهنگ نمودند تا بدون جنگ ولایات و قول اردو ها را تسلیم نماید 

همه قوماندانان قول اردو 

لوی درستیز احمد زی که به جنگ نمیرفت و از دفتر کارش بیرون نمیشد 

به جنرال گل نبی احمدزی وظیفه سپرده شد تا سه ولایت و سه قول اردو را تسلیم نماید سه ولایت پکتیا پکتیکاه خوست را و قول اردو ۲۰۳ تندر را جنرال گل نبی احمد زی در تفاهم با معصوم ستانکزی که پروگرام تسلیمی را از قطر هماهنگ مینمود تسلیم نمودند 

و برادرش خیال نبی احمد زی قوماندان قول اردو هرات را که با معصوم ستانکزی در قطر درتماس بود به طالبان تسلیم نمودند قوماندان قول اردو ۲۰۹ شاهین ولایت مزار جنرال ذبیح الله که با معصوم ستانکزی در قطر در تناس بود بدون جنگ به طالبان تسلیم نمودند 

والیان هرات ، قندهار ، هلمند ، غزنی ، ننگرهار ، لوگر ، فراه ، که با معصوم ستانکزی در قطر در تماس بودند بدون جنگ تسلیم طالبان نمودند 

اکثریت قوماندانان قول اردو ها ووالیان از سوی معصوم ستانکزی ریس تیم مذاکره کننده جمهوریت با والیان و قوماندانان ارشد طالبان هماهنگ گردید و برایشان از قطر دستور میدادند که جنگ نه کنید  و تسلیم شوید شده اکثریت قوماندانان قول اردو و لوی درستیز احمدزی را از قطر 

با امیرخان متقی انس حقانی عباس ستانکزی توسط تلیفون باهم وصل مینمودند و هماهنگ نمودند 

امیر خان متقی بخاطر همین هدف قبلا از قطر به افغانستان امده بود.