خـبـرداربيگانه ٬ بیگانه است: قهار عاصی

.

اگر دست و بازو اگر شانه است!      اگر مظهر لطف و يارانه است!

اگر بوي گل بام كاشانه است!         وگر كه سراپاي دردانه است!

در اين خاك بسيار بيگانه‌ها         فشاندنـــــــد تخم جدال و جفا

     به عنوان ياري و صد نا روا          زده زخم بـــــــا خنجر آشنا       

     زبيگانه اين ملك ويرانه است          صداقت ز بيگانه افسانه است       

   همه آشنا روي الفت مــــــدار         همه آستين‌هاي شان پر ز مار        

  همه دوست چهره همه دوست وار   همه كينه پرور همه كينه بار

بدين سان كه ماييم درتاب و تب         كجا سوخته كاشغر يا حلب 

همان‌سان كه در راه طور طلب        نه پنجابي از ما شود ني عرب

ز بيگانه در پــــــاي زولانه است       خبردار بيگانه بيگانه است!

چو بيگانگان يك سر ويك سراند         تمامش زيك جنس ويك جوهراند

همش فتنه انداز و حيله گر اند       همش لاش خواران اين كشور اند

به هوش آي كرگس نه پروانه است    خبردار بيگانه بيگانه است!

همش مي‌گزند و همش مي‌درند     همش مي‌ستانند، همش مي‌برند

همش آتش افروزخشك و تر اند    همش بي مروت همش بد گر اند

ز بيگانه بر باد كاشانه است       خبردار بيگانه بيگانه است!

ز بيگانه است اي«مني» وين«تويي»     ز بيگانه افتاده ما را دويي

ز بيگانه مي‌باشد اين شش سويي     ز بيگانه تا چند بايد بويي

ز بيگانه شـــــر در گلستانه است     خبردار بيگانه بيگانه است!

تو ديدي كه مزدور و بيگانه يي       چه كردند با قوم فرزانه يي

توديدي كه چون دروطن خانه يي     نه سرمانده برجا نه سامانه يي

خلاصه سخن كه به پايانه است

خبردار بيگانه بيگانه است!

۳