تقدیم به روان پاک شهدای هم میهنم : حامد نوید

زبانها و ...
حامد نوید

هرانکس که در راه آزادگی

دهد نقد جان و سرو زندگی

شهید است و باشد خدا یاراو

بوَد رحمت حق سزاوار او

که این زندگی موج دریا بود

گهی خامش و گه به غوغا بود

زمانی فراز است و تابندگی

گهی بر نشیب است این زندگی

ولیکن نوا  های  آزدگان

بماند بجا جاودان درجهان

اگر ناخلف پور این آستان

نمیگشت همدست با دشمنان

نمی بود این روز روشن سیاه

نه ملت همی شد بدین سان تباه

 اگر تکیهٔ تو به غیر است وبس

 چنین قدرتی کی بماند به کس

تو ای هموطن ای عزیز خدا

اگر هست دنیا به پیکار ما

درین دهر پر کین و غرق فساد

بقای من و تست در اتحاد

شرف مرگ دارد بدان زندگی

که شرطش بود هرزمان بندگی

حامد نوید