جلسه استانبول : شعر از گرداب

امریکای کی شود همدم به مُلک زار ما

کی بشوید گندگی های کشور بیمار ما

ایدریغا طالب و داعش و ناتو همدم اند

در دیارم تیره ساختن روزنهٔ روزگار ما

درب بن بست سیاسی مُلک ما پیچیده است

چونکه افتاده بدست امریکا افسار ما

مُشتی اوباش و جفا جو در پی حرص و هوس

ننگ فروشان و ذلیل و بی نسب دیندار ما

تا بکی جور و جفای خصم ملت میکشد

تا چه وقت فقر و بغاوت، حال ناهنجار ما

نام نهاد شورای صلح بهر فریب ملت است

سالهاست مزدور پی رنجاندن و آزار ما

در گرو زر و زیور، هوشیاری و هوس

در دیارم اجنبی ها رهبر و سردار ما

لانه کرده در گُلستان کرگس و زاغ و زغن

رفته است از باغ و بوستان بلبل و قنار ما

بهر آزادی، باید انقلاب اندیشه کرد

حیف از کف داده ایم ما همت و اختیار ما

گرداب دارد به دل رنج و غم و درد وطن

بهر بیگانه فروخت هر هرزه ای دیار ما

۰۰۰۰ گرداب ۲۰۲۱-۴-۱۳