زنان در تمدن اسلامي نقش بارز ايفا كردند: داکتر فرید یونس

 منبر مسجد به پيشنهاد يك زن ساخته شد. حضرت بي بي عايشه ( رض) به حيث يك فقهي عرض اندام كرد . در جنگ هاي اسلام زنان از برادران زخمي شأن پرستاري ميكردند . بي بي زينب اولين مكتب نسوان را بنياد گذاشت . بي بي فاطمه زهرا ( رض) از زنان دانشمند اسلام بودچنانچه بي بي عايشه صديقه ( رض) گفت : در زنان از فاطمه دانشمند تر نديده ام . اولين پوليس جامعه اسلامي براي حفظ امنيت مردم يك زن بود . زنان با مردان يكجا از مكه به مدينه هجرت كردند . 

اما امروز مي بينيم كه يك گروه متحجر را مثلث گناه يعني ايالات متحده امريكا ، عربستان سعودي و پاكستان به قدرت رساند تا نه تنها منافع خود را حمايه كرده باشند اسلام را در سطح جهاني بد نام  كنند .

طالبان به اساس ايديولوژي ” دوق ” يعني خمير از ديوبندي و هابي و قومي ، امروز افغانستان را به لجن كشانده اند كه نه از اسلام خبري است ، نه انسانيت  و نه مدنيت . از عبدالله فيروز ال دلامي يكي از صحابه كرام روايت شده است كه حضرت رسول كريم ( ص) فرموده است ، با كودكان تان در بخش توزيع حقوق عادل باشيد . و اگر من در توزيع حقوق كسي را ترجيح ميدادم ، زنان را زياد تر ترجيح ميدادم تا حقوق زياد تر داشته باشند . 

امروز مي بينيم كه زنان از حقوق كار و تحصيل دو مسله كه اسلام هيچكونه تبعيض نكرده زن مسلمان به نام دين و سنت محروم شده است . آنانبكه از طالبان دفاع ميكنند و يا همكاري ميكنند اينها خود از آنان هستند كه زن ستيز هستند و روحيه قومي و قبائلي دارند . مردم افغانستان با گفتار و قلم بايد بر عليه اين تبعيض كه خدا حرام كرده مبارزه كنند . زنان نصف كلي جامعه مسلمان است و نبودن ايشان در اجتماع ، جامعه را به ركود مواجه مي كند . قرآن مجيد و محمد ( ص) هيچگونه تبعيض بر عليه زن روا نداشته است و اما اين مغز هاي گنده ملا و آخوند است كه براي منافع خود زن را از حقوق كه خدا براي زن داده است محروم كرده اند 

فريد يونس 

جمعه مبارك 

٢٩ اكتوبر ٢٠٢١