زنده باد مقاومت عاد لانه جبهه مقاومت : ابراهیم فتاح

مبار زات  آزادیبخش نیروهای پرتوان جبهه مقاومت برای عدالت از یوغ استبداد و  ارتجاع  فاشیسم در افغانستان در مرحله بسیار حساسی قرار گرفته و در  مقابل همه نیروهای ضد فاشیسم و همه انسان‌های که داد از آزادی ، عدالت ، برابری و حقوق شهروندی میزنند  رسالت  بس مهمی  را قرار داده است. 

آری ،از دیر زمانی  است که  فاشیسم   با استفاده  نامشروع از قدرت دستگاه  دولت متقلب و از  نیروی نظامی که توسط بیگانگان تا دندان مسلح شده‌ و از دستگاه مخوف پولیسی که توسط رزیلانه ترین نیروی استخباراتی بین اللملی ، منطقه و داخلی هر روزرهبری می‌شود ، سرگرم قتل و قتال خونین و توطئه ها  و نیرنک های ناانسانی بر ضد  مردم افغانستان میباشد.   اعمال عریان فاشیستی دولت غنی و رویگردهای روز مره دستگاه دولتی ، واقعیت ستم ملی  که  با توطئه  های رنگارنک  قدرتهای جهانی به رهبری انگلیس ونیروهای ارتجاعی داخلی  و به‌خصوص آنا نیکه   یا عمدی  یا ازجهالت و بد تر از آن به خاطر تسلط  ایدولوژی  های رنگارنگ  از موجودیت  آن  د رافغانستان به بهانه‌های مختلف طفره میرفتند ،  به طور یقین ثابت ساخته است.   

قبول ستم ملی درافغانستان  نیاز به صف آرایی نوین  مبارزان و مجاهدان و نیروهای پرتوان انسانهای آزادی دوست و میهن پرست دارد.  وظیفه مقدس همه نیروها اعم از  ازبیک ,تاجیک ،  پشتون ، هزاره  و بقیه  آزادی دوستان و  پیکا رگران عدالت و انصاف  اقوام دیگر است  که همه اختلافات نژادی ، زبانی ، فرهنگی ، ایدولوژیکی و سلیقه ای  خود را کنار بکذارند و متحدانه  علیه فاشسیم وستمگران ملی با براه انداختن  مبارزه استوار رزمی و فرهنگی زمینه یک قیام همه گانی را فراهم سازند.   ما امروز شاهد پیدایش هسته های مقاومت  رزمی و فکری  در بین جوانان و روشن اندیشان همه اقوام د رداخل و خارج  هستیم که درداخل در پیشاپیش این حرکت شجاعانه  ، جنبش مقاومت به رهبری مبارز متواضع و مصمم علی پور قهرمان و یکسری از  هسته های مقاومت‌ رزمی دیگر   که شرایط برایشان  هنوز میسر نشده که  برآمد آشکار کنند   و د رخارج مقاومت فرهنگی بیشماری  از فرهنگیان و رو شنفکران اما بسیار پراکنده و جدا ا زهم قرار دارد  . عمده ترین نقطه‌ای ضعف  این رویکردها   د رشرایط حا ضر داشتن نظر متفاوت در مورد ستم ملی در افغانستان  و دغدغه های سلیقه ای  میباشد  که منجر به   نبود وحدت و هم آهنکی   بین این نیروها و متشکل نبودن  آنها شده است. بنابراین وحدت و ایجاد تشکل های مختلف  که میتواند با هدف قرار دادن  مبارزه علیه فاشیسم به آسانی میسر شود  یکی از نیاز مبرم مردم افغانستان و نیروهای آگا ه و انسان دوست   اعم از خودی ها و هم از نیروها ی ضد فاشیسم در سطح  جهانی است. 

حوادث ماه های اخیر در بهسود که ادامه  روش فاشیستی طولانی دولتهای فاشیستی در افغانستان است  از یک طرف  نقا ب از چهره منحوس دولت  فاشیستی غنی برداشت و ازطرف دیکر بار مسئو لیت بزرگ مبارزات ضد فاشیسم را  در پیش پای جبهه مقاومت برای عدالت قرار داده است.  در این آواخر  دولت فاشیستی غنی وهمراهان وی که نه تنها در داخل کشور با رواج دادن اختلاس ، رشوه خوری ، روسپیگری  و روی کردهای ضد قانونی به  یکی از ناکاره ترین  دولتها ی جهان  مبدل شده  بلکه در ساحه جهانی با  بر ملا شدن  سیاست تبعیض آمیز آنها هر گونه اعتبار و حیثیت  بین المللی  خودرا از دست داده ،  مذ بوحانه  تلاش میکند که افکار مردم افغانستان  و جهانیان را از زوال حتمی خود ،  با ایجاد آشوب و حمله بالای محرومترین  ، عاجز ترین وصلح دوست ترین قوم در افغانستان  به طرف دیگر منحرف سازد.

ما ناظر بودیم که ابتدا  دولت به بهانه ای بسیار طفلانه  یعنی معرفی ولسوال حصه اول بهسود لشکر عظیمی نظامی را در بهسود گسیل داد . چند ی نگذشت که نیات واقعی این نیروهای نظامی جا گزین شده د ربهسود برملا شد و مردم به طور مسالمت آمیز علیه کردار زشت و نا انسانی آنها  در  بهسود دست به اعتراض زدند . اما از  آنجایکه سرشت  دولت فا شیستی غنی صدای صلح و اعتراض مسالمت رانمیشنود در واکنش به آن انسان کثیف دیگری  به نام  فدایی   که سابقه ای طولانی  آدمکشی دارد شمشیر ازنیام کشید و  مظاهره چیان بی‌دفاع و  دست خالی را که به طور مسالمت آمیز اعترا ض و راه پیمایی میکردند  گلوله  باران کرده و یازده تن آنهارابه به شها دت رساند. از آنجا یکه این حرکت آنقدر شنیع ،  نا انسانی و مخالف  تمام مواز ین  حقوقی  بود   ، دولت فاشیستی ما نند همیشه دست به نیرنک و فریب زد و مانند  تعین صدها  هیئت  بررسی بدون نتیجه در زمان زمام داری وی بازهم  به اصطلاح هیئت بررسی راد ربهسود فرستاد.  ا زآنجایکه شیوه برخورد قشون ستمگر دولت آنقدر  وقیح بود که حتی قومندن  فدایی لنده غر جبونا نه مجبور شود تا  پنهانی توسط  چتر بال از بهسود فرار داد ه شود و در روز اول وزیر داخله دولت مسعود اندرابی اعلان کردکه فدایی محاکمه می‌شود . ولی با انیکه چند روز بعد وزیر داخله برخلاف اظهارات  گذشته خود فدایی را تبرئه کرد ولی از آنجایکه غنی از طینت بدی فاشیستی انقدر مملواست  که وزیر  داخله را صرف به خاطر ابراز نظر قبلی وی مجازات کرد و  به  جایش یک پشتون  را گماشت و این درس بسیار آموزنده  برای همه کسانی است  که امرور به خاطر امتیازات  زود گذر در رکاب غنی فاشیست  قمچین  میزند و به چوکیهای بی صلاحیت تکیه میزنند آنهم به خاطر اینکه  غنی برای فریب مردم و جهانیان به آنها نیاز دارند ولی  مطمئن باشند که با کوچترین تغیر شرایط  مانند هیزم سوخته به کوچه انداخته میشوند.  باری   ، فدایی نه تنها محاکمه نشد بلکه به پاداش جنایت که در بهسود مرتکب شده بود به   رتبه بلند تر  ارتقا پیدا کرد ه و در لغمان به وظیفه  گما شته  شد.

اما از آنجایکه فاشیسم هر قدر ب زوال  خود نزدیکتر می‌شود همانقدر  وحشیتر و هارتر عمل میکند و درامحای اقوام مختلف جدی تر عمل میکند .  طور یکه تذکر رفت ،  توطئه  دولت غنی با مقاومت سرتاسری مردم شجاع هزاره  مواجه شد و دولت  مجبور شد تا نه تنها قومندان امنیه ولایت وردک فدایی نا انسان را مخفیانه از بهسود  فرار دهند بلکه بقیه نیروها ی آنها برای مدتی  د رمحاصره مردم قرار گرفت .  دولت اینبار با فرستادن چرخبا  ل ها  و جتهای جنکی   بالای  جبهه مقاومت  حمله  کرده و خانه وکاشنه مردم را   بمباردمان کردند. اما با اینکه شش نفر از اعضای مبارزین جبهه مقاومت به شهادد رسید اما نیر وی پر افتخار جنبش مقاومت برای عدالت پیروز مندانه  یکی از چرخبال های  دولت را سقوط داد و این خود عبرت بزرکی  برای قدرتهای فاشیستی  است که امرور نیروی پرتوان رهایی بخش توان آنرا دارند که باقدرت نظامی محدود و لی با ایمان راسخ به آزادی ،  پوز فاشیسشتهارا به خاک بمالد. اما عجیب است که به د نبال این حاداثه غنی و  ضیا یاسین رجز خوانی میکنند که ما انتقام سقوط هلیکوپتر را میکیریم .  زهی  حماقت و بچه ترسانی !!  واضح است که این مانند لاف های گذشته غنی وعده‌ های است که بر ای بازی دادن و تسکین  احساسات  فاشیستهای دیگر این  تهدید هارا نشخوار میکند.  آیا کسی ازاین فاشیستها سوالکرده است  که فرستادن این همه نیرو ها  و چرخبا ل ها  وطیارات جنکی به ا نتقام  سقوط کدام چرخبال بود ؟ این درس آموزنده ایست که  فاشیستها مصمم هستند تا  با  بها نه یا بدون بهانه شما اقوام را از بین ببرند.   برای‌شان مهم نیست که شما مقاومت میکنید یا  تسلیم می‌شوید . لذا بهتر خواهد بود قبل از اینکه  شمارا نابود  بسازند شما باید متحد شوید و برای نابود ساختن   فاشیستها  دست به کار شوید.

بنا براین وظیفه انسانی و وجدانی هر فرد آزادی خواه و عدالت پسند است تا با همه توان  مالی، فرهنگی  ورسانه ای به دفاع از حقانیت مقاومت جنبش مقاومت برخیزد و دسایس شوم فاشیستها را در زمینه‌های مختلف  افشا سازد.  واقعه بهسود  برای مردم هزاره مبارزه مرک و زندگی است لذا برای زنده ماندن  وظیفه  هر فرد متعلق به قوم هزاره در خارج  است  که هر چه زود تر  متشکل شوند و هر فرد در داخل کشور مسلح شوند  و متحدانه به کمک جبهه مقاومت در بهسود از هیچ گونه کمک و تلاش دریغ نورزند. امروز جبهه مقاو مت بهسود ا زهمه زمان دیگر نیاز به کمک  شما دارد پس بر ما است که به اندازه توان د رهرنقطه از جهان که  بود وباش داریم  و  با هرامکان که در اختیار ماست  به کمک جبهه مقاومت بهسود بشتابیم.