آشنایی با مولانا عبدالله هاتفی ( جامی) خرجردی خواهرزاده مولانا جامی ؛ نوشته : داکتر حمید مفید

پیدایشش پیدا نیست در خرجرد جام  دیده به جهان گشوده است . آثار مهم او : مثنوی لیلی و مجنون ، شیرین وخسرو ، هفت منظر  به پیروی از هفت پیکر نظامی  و تیمور نامه یا سفرنامه ) در باره تاریخ فتوحات تیمور گورگانی اند.

در سال ۹۲۷ دیده از جهان بست از شاعران بزرگ عهد تیموریان هرات  است . خواهر زاده مولان عبدالرحمان جامی می باشد :

داستان چگونگی  به شعر روی آوردن هاتفی:

او پس از مطالعه آثار بزرگان چون فردوسی ، نظامی و دیگران در پی آن شد تا خمسه ای همگون خمسه نظامی بسراید. و از مامای سخنور خود  مولانا عبدالرحمان جامی خواست تا به او اجازه بدهد.

جامی گفت : که اگر بتواند پاسخ سه بیت حکیم فردوسی را بدهد توانایی آن را خواهد داشت که این خمسه را بسراید.

:درختی که تلخ است ویرا سرشت 

گرش بر نشانی به باغ بهشت 

ور از جوی خلدش بهنگام آب 

به بیخ انگبین ریزی و شهد وناب 

سر انجام گوهر به کار آورد 

همان میوه ای تلخ به بار آورد.

مولانا هاتفی در پاسخ فی البدیهه چنین گفت:

اگر بیضه زاغ ظلمت سرشت .

نهی زیر طاوس باغ و بهشت

به هنگام آن بیضه پروردنش 

ز انجنیر جنت دهی ارزنش 

دهی آبش از چشمه سلسبیل 

در آن بیضه دم در دمد جبرییل.

شود عاقبت بیضه زاغ زاغ.

برد رنج بیهود طاوس باغ .

نخستین اثری که به زبان فارسی در جهان پس از ایجاد مطبعه به چاپ رسیده مثنوی لیلی و مجنون مولانا هاتفی است .

در سال۱۷۸۰ نخستین مطبعه سنگی در کلکته هندوستان توسط زبانشناس نامور انگلیسی به نام چارلز ویلکینز آورده شد که در آن خط زیبای نستعلیق فارسی  به کار رفته بود . 

نخستین کتابی که به دو زبان انگلیسی و فارسی به چاپ رسید دکشنری فرانسس گلادوین بود 

سپس در سال ۱۷۸۸ به همت و ویرایش زبانشناس مشهور و نامور انگلیسی ویلیام جونز همین کتاب لیلی و مجنون هاتفی به چاپ رسید.

جالب اینجاست ، که ما لیلی و مجنون را از طریق همین کتاب می شناسیم و فلم مشهور لیلی و مجنون در هند و در ایران از روی نسخه همین کتاب تهیه شده است ، مگر کسی آن را بیان نداشته است .

چرا به فکر این مساله افتادم .

در یک ویدیویی که از هرات باستان به ابتکار و کوشش استاد ولی شاه بهره تهیه شده است از نام تمام نویسنده گان هرات چون : سنایی ، انصاری ، جامی و دیگران نام برده شده است ، مگر از  مولانا عبدالله هاتفی خر جردی جامی  هیچ نام نبرده است. 

این مساله مرا وادار ساخت تا در این مورد بنویسم. یادرود ومهر 

دکتر حمیدالله مفید

۳۲