پیام یک سرباز آگاه انسان دوست وصلح طلب آمریکایی: محمد حنیف حریف

پیام یک سرباز آگاه انسان دوست وصلح طلب آمریکایی که قبل براین درتجاوز و اشغال کشورما شرکت ورزیده است ! 

اومخاطب کنان به هموطنان امریکایی خویش صدا برمی اورد :

شما خق دارید ازخدمت درصفوف قوای هوایی, زمینی وبحری امریکا سرباز زنید ….

انها مارا به جنگ درافغانستان وعراق تحت نام مبارزه باتروریزم میفرستند …درحالیکه ما می فهمیم , که این جنگ های اشغالگرانه علیه مردم افانستان وعراق هستند …

درانجا درفقیر ترین کشورهای جهان دشمناان ما نیستند …

دشمنان ما دراینحا , درثروتمندترین کشور جهان زندگی میکنند…. 

 جنگ درافغانستان وعراق یک جنگ اشغالگرانه است . 

 روزانه ۷۰۰  ملیون دالر برای جنگ تجاوز کارانه هزینه میبردارند …..

وهرروز با این پول جنایت افریده میشود , 

مردم بیگناه به قتل میرسند وخانه های انها ویران میگردد ….

واشنگتن نمیخواهد این پول بخاطر ایجاد جای کار, مواظبت از صحت وحفظ محیط زیست بکار انداخته شود …

زیرا این دولت مانیست …

این دولت مافیای سلاح سازی, نفت ودالر واشرافیت سرمایه است

مردم ما باید به پاخیزند وچنین جنگ هارا متوقف سازند

چی باید کرد ?

بسیار ساده است :

جاده ها را مسدود سازیم مکتب ها ودانشگاه  ها به پاخیزند , مردم را مجبورسازیم تا به جاده ها ریزند وصدای اعتراض را دربرابرچنین بدعت بلند نمایند وبرعلیه امپریالیزم امریکا به پاخیزند

تازمانیکه  چنین جنگها ادامه یابد جنگ نیابتی درکشور ما با اشکال نوین زبانه خواهد کشید ودرهمین دایره باطل بار بار حرکت خواهیم کرد وامپریالیستها نسخه های جدید حکومت های دست نشانده خویش را برما , بنام دموکراسی , حکومت داری خوب, مبارزه علیه فساد وچوروچپاول تحمیل خواهد کرد!؟…..