استاد دکتور فیض الله جلال در آزمونگاه جامعه: محمد عارف عرفان

https://www.facebook.com/100004497379206/videos/1094660908001009

برای شیندن سخنان دکتور جلال لینک فوق را کلیک نمایید.

وقتا که از درون نظام استبدادی وتلاطم ظلم وصحرای وحشت صدای آزادی ونعره دادخواهی ازگلوی استاد جلال برخاست ،سکوت جامعه را درهم شکست ورخنهٔ بزرگی برپیکر نظام بسته امارتی که قلمرو افغانستان را به زندان مردمان اسیر مبدل ساخته بود،وارد کرد.

انگار که صدا وفریاد مردم از حنجره رسای مردی چون استاد جلال این شخصیت دادخواه وسرسپرده وطن طنین انداخت باید این آواز را حمایت کرد وبرای رزم وپیکار آزادیبخش آنراچون راهکار های زرین آزادی ورهایی الگو ساخت.

طالبان ،امروز استاد جلال را بردند تا در معیادگاه ستمپارهٔ نظام  بربریت صدایش را خموش سازند.

گناه اش روشن است.او فقط حقیقت نظام ظلمتبارطالبان را بطرز شفاف وبا شجاعت کم‌نظیربه تصویر کشید. 

بر قول مارتین لوترکینگ”زمانی خواهد رسید که ساکت ماندن خیانت محسوب می‌شود”

آری؛

درین آزمونگاه وکمپاین جهانی باید سکوت را درهم شکست وبه پاخاست،از ازادی،از انسانیت واز خرد سالاری واز جان وشرف استاد جلال که در چنگال آزادی ستیزان بسر میبرد،با آهنگ پرصدا وباقاطعیت باید دفاع کردوپیروزی حق برباطل را بر سکوی عدالت ودادخواهی تبلور بخشید؛

به پیش بسوی رهای ونجات استاد جلال

باحرمت

عارف عرفان