گلگون کفنان : مسعود زراب

 فریاد کنم ناله ى گلگون کفنان را

 من لاله شوم گور شهیدان جوان را

 امروز جوانان وطن خفته به گور اند

 باید که به فریاد تکان داد جهان را

 من پاره کنم چاک گریبان که ببندم

 توغ سیه این مدفن بى نام و نشان را

 اى واى به حال وطن و حال یتیمان

 اى واى به مادر که ز کف داده توان را

 خاک وطنم سرخ شد از خون شهیدان

 تا عرش سما مى کشم از سینه فغان را

 از جنگ و جدال است که ما زنده به گوریم

 نفرین کنم این آفت و آشوب زمان را

 صد تیر بلا در دل ما خورده زرابا

 بگذار خدا را به زمین تیر و کمان را

١ اکتوبر ٢٠١٣