کشور بیداد : استاد محمد اسحاق ثنا

یاران  ز چه روی عهد و وفا را بشکستند

آیا چه بدی داشت  دگر  باره نبستند 

ار باب  ستم از  رهء اندیـشه  باطل

با سنگ جفا  شیشه دلها بشکستند

افسوس  همه رستم  خود خوانه دوران

پنهان  شده  در  غار   و از  پا بستند 

در کشور  بیداد  کجاست قاضی  وقانون 

دزدان  همه از  حبسگه عدل  بر ستند

این  شهنهء  و دار  وغهء  خود خوانده  در این شهر

از  غارت  اموال  فقيران  همه  مستند

در  پرتو علم است  جهان  رو  به  ترقی

جهال  بما راه  و در   علم  ببستند

محمد اسحاق  ثنا