دین ملامت است یا دین‌دار؟ « بخش ششم » : نوشته محمد عثمان نجیب

قابل توجه برخی از کسانی‌که در این ماه مبارک دین را به استهزا می‌گیرند!

ندانسته خود تان راز دین خارح نکنید خدای نخواسته به سوی ارتداد ناخواسته نروید. مطالعه‌ی تاریخی کنید،‌ اسلام را درست بشناسید، جنگ‌های صلیبی را در تاریخ بخوانید، جنگ‌های معاصر را بخوانید که طی آن چقدر انسان‌ها کشته شده اند،. از هیروشیما و‌ ناماساکی یاد کنید، از کشته شدن پنجاه میلیون انسانی یاد کنید که هرگز مسلمانان در آن دخیل نبودند،‌ از بیداد اسرائیل علیه فلسطین یاد کنید،. از سپرده شدن کشور تان به دست تروریستان توسط غرب یاد کنید، جنگ اوکرائین که از اسلام نیست.

عوامل جنگ‌ جمل را یاد کنید. جنایات مختار ثقفی،‌ مسیلمه‌ی کذاب را به مردم معرفی کنید،‌را یاد کنید.‌یا مسلمان باشیم و شکاک نباشیم که خدای ناخواسته به دست و‌ پای خود به سوی   گناه نرویم. با دین شوخی نمیشود.

مسلمان نا آگاه بدتر از کافر آگاه است.  تاریخ بخوانید و‌ محسنات اسلام را در احکام قرآن،‌ احادیث و سیرت پیامبران،‌ سیرت صحابه‌ی‌کرام، خلقای راشدین جست‌وجو کنید.

قل یا عبادی، یاایهاالناس، یا ایهالذین آمنو،‌ یا ایها‌المجرمون. اطیعوالله و اطیعوالرسول،‌ لاتهلکته باایدیهم،‌ لاتقدمو بین یدیه للهِ و رسولِ،‌ قرآن صدها مرتبه عام مردم را خطاب کرده. خداوند پیامبر اگرم برای انسان‌های روی زمین فرستاد نه به قوم خودش، حتا مبارک را  با عتاب خطاب کرد. یاایهالمدثر. قم فانظر…خدا ناظر اعمال همه به شمول پیام‌بران است.

شأن نزول هر آیه مو را در بدن انسان راست می‌کند.  عبس و‌ تولیٰ به خاطر یک‌پیشانی ترشی پیامبر بالای یکی از صحابه ها نازل شد، پیامبر  از هوای ذهن و ‌نفس ‌خود صحبت نمی‌کند.همه چیز  را از خدا به ما گفته. بهتر بود در ماه مبارک رمضان دین تان را به مردم توضیح می‌دادید. کسی برای شما جایزه نمیدهد.  

همه آنانی که سخنان شما را تایید کنند یا لایک کنند نزد خدا مسئول اند.از عالمان دین بپرسید. آزادی بیان به معنای زیر پا کردن دین نیست. کسی حق ندارد دین من و میلیون‌ها مسلمان را استهزا کند. بحث علمی بحث آکادمیک،  بحث خدا شناسی و‌ قرآن شناسی و پیام‌بر شناسی را هیچ کسی منع نکرده است.