حــــلالم بکنید : شعر از بهار یگانه

وقــت رفتــن هـــمگی کاش حلالم بکنید

مِهــــر را بدرقــه ی روح و خیــــالم بکنید

دلخوشی های کمم دردل من دفن شدند

دستِ یاری به زمیـــن داده و چالم بکنید

داغ درماندگی و درد قفس کـافی نیست

رحــم بر زخــم عمیــق پــروبالــم بکنید

واعــظان قصـــه نبافید مـــرا شــرح دهید

همـــه را غــرق ، در انــدوهِ مثـالم بکنید

تهِ فنجــان مـن افتـاده دو خط درهم و کج

فکــر تعبیر بر این حـــالت فـــالــم بکنید

بارهــا خــورده ام از سهم شـما ، معترفم

نادمــم ، محض خـــداوند ، حــــلالم بکنید