دیالوگ مسخره وشرم آور اشرف غنی و داوود جنبش : عبدالسمیع کارگر

         ( هرنوع ماست مالي در خيانت ملي ، جنايت است )

   اقاي اشرف غني ،  به نظرم شما مانند ديو زمين لرزه

ماموريت داشتيد تا افغانستان را زير و رو كنيد كه كرديد

سقوط و فرار ، كار وخدمت يكماهه شما نه  بلكه از اغازانتصاب شما بنام ريس جمهور از فساد مالي و شدت فقير سازي  مردم اغاز يافت . مردم وطن بياد دارند كه نخستين فرمان شما  وزارت ماليه را از هرنوع نظارت عدلي و قضايي عليه فساد مالي معاف كرديد ، از شما پاسخ ميخواهيم كه اين صلاحيت را كدام مرجع قانوني به شما داده بود و در كدام كشور دنيا چنان كانگستري  مالي وجود داشته است كه شما از ان اقتباس كرده ايد ؟ در كنار اين كانگستري مالي كود  ٩١  ايجاد كرديد و تمام عوايد ملي و كمك هاي جامعه بين المللي را در قبضه شخصي دراورديد ، وزراي ماليه را از شركاي فساد مالي تان و خواهر زاده داكتر عبدالله عبدالله را بحيث معين ان وزارت  سهميه مالي داديد ؟ اقاي استاد فرهنگ وزير اقتصاد پيشين  در مصاحبه ويژه با تيلويزيون طلوع مشت غارت هشت مليارد دولاري شما را از كمك هاي جامعه بين المللي باز كرد و شما در انتقام گيري از ايشان ، برايش دوسيه  سازي كرديد و محاكم فرمايشي شما او را در غياب به يكسال  حبس تنفيذي و جريمه نقدي محكوم كرد  ، به نمونه از دست پاك تان اشاره شد ؟ ولي هيچ گاه پاسخ  اختلاس هشت ميليار د دولاري را نداديد بايد محاسبه دهيد ؟ 

   خط مش  ٢٢ صفحه يي  انتخاباتي آت تحت عنوان اجماع ملي كه توسط استاد  مسعود تهيه و ترتبت گرديده بود منحيث ركلام فريبنده پخش نموديد و خوش بأوران را در خدمت گرفتيد ، ولي رياست جمهوري را بدون برنامه دولتي در خدمت خود و شريك تان داكتر عبدالله قرار داديد  ، نخستين گامهاي  فقير سازي را  از تنقبض تشكيلات  ادارات دولتي ، فلج سازي موسسات خصوصي اغاز كرديد به سرعت كمتر از دوسال بيش از يك ميليون  بيكار به جامعه تقديم كرديد ، ده ها دروغ هاي بي شرمانه تان  به ملت  ، در ميديا رسد شده است ؟

   در مورد سقوط  نظام و كشور ، چند سال قبل  با فرمان متقاعد ساختن افسران اردو ، پوليس و امنيت ملي در ٥٤  سالگي توانستيد  بيش از شش هزارافسران مسلكي ، تحصيل يافته ، باتجربه و اكادميك كه دهاتن اركان حرب در ميان شان حضور داشت ، از صف قواي مسلح به دور انداختيد  و قواي دفاعي كشور را به دستان افراد وابسته به خود و بي خبر از توطئه و بي تجربه يا كم تجربه از نظام امنيتي ،  سپرديد ، تقرر دختران بيست دو تا بيست پنج ساله به حيث معاونين پاليسي و استراتيژيك وزارت هاي دفاع ، داخله و امنيت ملي و تقرر يك فرد كمپيوتر كار بحيث مشاور امنيت ملي كشور  ، خود اغاز بنيادي  ماموريت شما براي  سقوط نظام و بريادي كشور بود .ايا با شيادي مكارانه ميتوانيداين خيانت ملي خود و شركاي تان را مستور نگهداريد  ؟ بسيارند وكلاي مدافع منافع ملي كه در يك محكمه ملي به داد شما و شركاي وطنفروش  تان رسيدگي خواهند كرد .

   اقاي اشرف غني : شما مانند ولينعمت تان “حامدكرزي”حكومت جنائي را در افغانستان تداوم داديد، شما مانند يك شغال خرابكار  ، شغالات خرابكار رادر  پست هاي كليدي  قواي مسلح و وزارت هاي سكتوري جابجا كرديد.

   شما در هر هفته و ماه ي ، بحران بر بحران ايجاد كرديد كه مورد اعتراضات جدي چيز فهمان قرار گرفتيد بر هيچ اعتراضي اهميت نداديد و تمام اعمال تان  در تختي از قوانين  ، تختي از سنت هاي افغاني و تختي از سنت هاي پشتون والي بوده است و منحيث يك لكه چركين در تاريخ  سرزمين ماثبت شده ايد ، شما گندگي هاي وطن فروشانه تان  را نمي توانيد بر ديگران  حواله دهيد  ، زيرا ديگران به دوسيه ها ي  خود كلاويز و پيچيده اند و ايشان پاسخ خواهند  گفت ؟  اميد واريم محاكمات خائنين ، جاسوسان ، قاتلين ، غارتگران و دزدان بيت المال  سرزمين فقير ما  روزي  فرا رسد  .

عبدالسمیع کارگر

٢٣  اسد. ١٤٠١