مصاحبه بی بی سی فارسی : با داکتر اســـدالله حبیب ؛ داستان نويس، شاعر و بيدل شناس.

براید شناخت میرزا عبدالقادر بیدل ؛ لازم میدانم تا این مصاحبه دکتور اسدالله حبیب را بشنوید. بالای لینک کلیک بدارید.

https://www.facebook.com/ubaid.safi.79/videos/452673060151387?idorvanity=321866205315