بمناسبت گرامی داشت ازشهادت قهار عاصی : فضل احد احدی

 · 

بمناسب گرامی داشت از سالروز شهادت مرد بی بدیل شعر و ادب پارسی، دری شهید عبدالقهار عاصی، شعری از استاد احدی گران ارج امید مورد پسند تان قرار گرفته، به روح آن بزرگ مرد درود و به قاتلان آن نفرین بفرستید.

عاصی! هنوز زخم  وجود تو تازه است

عاصی ببین که خون تو نادیده می شود

سنگی به روی قبر تو کوبیده می شود

عاصی هنوز زخم  وجود تو تازه است

پرونده ترور تو پوشیده می شود

بنگر که باز فتنه رۀ آمدن گرفت

اینگونه قاتلان تو بخشیده می شود

عاصی تو نیستی که ببینی چه حالت است

اوضاع این زمانه چه پیچیده می شود

باخون تو معامله صورت گرفته است

دستان قاتلان تو بوسیده می شود

سوداگران که خون شما را فروختند

از چهره های این همه فهمید می شود

عاصی دراین معامله تنها تو نیستی

خون هزار مثل تو بلعیده می شود

فضل احد احدی.