فرهنگ تنها شعر وموسیقی نیست : غلام فاروق سروش

فرهنگ تنها شعر وموسیقی نیست ،فرهنگ تمام داشته های مادی ومعنوی یک جامعه راتشکیل میدهد که شعروموسیقی جزء از اجزای آن میباشد .

 کلیه عادات ،رسوم ،باورها ،اخلاقها و ابزارهایی که در آن موثراند ،در مقوله فرهنگ جای گرفته است. زبان ، ادبیات هنر با تمام ابعادش ، باورها، اندیشه های سیاسی و دینی در مقوله فرهنگ می گنجد.

ابزارهایی همچون مطبوعات، کتب،فیلم ،تآتر همگی به خاطر تأثیرگذاری عمیق درمقوله های فرهنگی ازنظر سازمان و وظایف جزء قلمرو فرهنگ محسوب می شوند ، چیزهایی که به ظاهرساده به نظر می رسند.مانند:خوردن،لباس پوشیدن،حرف زدن،نامگذاری، معاشرت،پوشش،دوستی ها و…..همگی کم یا زیاد در زمان طولانی یا کوتاه در فرهنگ جامعه جای خود را دارند و می بایست مورد توجه قرار گیرند .

هر ملتی دارای ذخیره های فرهنگی است که نسبت به عمر و قدمت آن موجب قوام و پیوستگی افراد و نسل های یک ملت با هم و با گذشته خویش می شود.

بنابراین جامعه از طریق فرهنگ از نسل های پیشین در قالب آداب و رسوم به یادگار مانده است و خصوصیات رفتاری انسان هارا شکل می داده ،در واقع فرهنگ وسیله ارتباط  بوده و در واقع منحصر به انسان هامی باشد و این انسانها هستندکه می توانندآموخته های فرهنگی را به یکدیگر انتقال  دهند.کندن کاری یکی از هنر های زیبا وظریفی میباشد که از جایگا خاصی در فرهنگ جامعه انسانی بویژه در کشور باستانی ما بر خور دار است .این کندن کاری کار یکی از دوستان هالندی ام میبا شد که برایم قسم تحفه اهدا ءنموده است ،خواستم باشما عزیزان نیز شریک بسازم.