زندگی نامه مختصردکتور اسدالله حبیب : هدایت حبیب

دوکتور اسد الله حبيب در سال 1320 خورشيدی مطابق با 1941 ميلادی در شهرکابل دريک خانواده ی روشنفکر چشم به جهان گشود. وی ايام کودکی و نوجوانی را درآغوش فاميل در شهر ميمنه مرکز ولايت فارياب بسربرد و دوره ی آموزش ابتدايی و متوسط را نيز درليسه ابو عببيد جوزجانی سپری کرد و با کسب نمرات عالی در امتحان کانکور، در سال (1340) شامل دانشکده ی ادبيات دانشگاه کابل گرديد و در سال  (1343) از اين دانشکده بدرجه ی لسانس گواهی نامه حاصل کرد.

دکتور حبيب بربنياد استعداد عالی و عشق آتشينی که درزمينه کسب و ارتقای دانش علمی و اکادميک داشت بمنظور ادامه ی تحصيلات عالی عازم اتحاد شوروی وقت گرديد و درسال 1353 از بخش شرق شناسی دانشگاه مسکو مدرک دوکتورای آن موسسه ی علمی را بدست آورد و پس از آن سال های متمادی را بحيث استاد در دانشکده ادبيات دانشگاه کابل سپری کرد و همه اندوخته های علمی خويش را از طريق تدريس در اين دانشکده به نسلی از جوانان ميهن مألوف خويش تحويل نمود.

دوکتور اسدالله حبيب بمثابه ی فرزند رنج و زحمت ميهن دوست داشتنی اش، از سير زندگی جانکاه مردم خويش دور و فارغ نبود؛ بلکه وی با حضور درمتن جامعه و الهام از زندگی پر از درد و رنج زحمتکشان کشور در فارياب و کابل،سرنوشت زندگی اش را درکنار آموزش و دوره ی آموزگاری، درجهت نجات مردم درد ديده ی افغانستان وارد عرصه ی سياست شد و درسال ( 1346) نخست عضويت اصلی حزب دموکراتيک خلق افغانستان را حاصل و سپس درسال 1365 بحيث عضو کميته مرکزی آن حزب انتخاب گرديد.

همچنان دوکتور اسدالله حبيب درعرصه فرهنگی درسال 1359 بحيث رئيس اتحاديه ی نويسندگان افغانستان انتخاب گرديد و تا سال 1361 دراين پست ايفای وظيفه نمود. سپس بحيث رئيس دانشگاه کابل برگزيده شد و تا سال 1367 اين موسسه عالی آموزشی را مديريت نمود و پس از آن الی سال 1370 بحيث عضو اکادمی علوم افغانستان مصروف کاوش و پژوهش زبان و اديات گرديد.

وی درسال 1370 از جانب شهروندان شهرکابل بحيث وکيل به مجلس نمايندگان افغانستان انتخاب وتا سال 1371 و سقوط دولت جمهوری افغانستان مزيد بر وظايف محوله، از درد و رنج موکلينش زبان گشود و از حقوق حقه ی آنان حمايت بعمل آورد.

دوکتور اسدالله حبيب پس از سقوط دولت جمهوری افغانستان و غصب قدرت توسط تنظيمهای  جهادی ساخت پاکستان، کشورش را مثل ساير اعضای حزب و  فرهنگيان رسالتمند، بنابرحکم اجبار با فاميل ترک و در شهر هامبورگ آلمان وارد زندگی درغرُبت و پژوهش دربخش زبان و ادبيات و بويژه ادامه ی کار بيدل شناسی و اشعار وی گرديد.

سرانجام دوکتور حبيب همه رفقاء و دوستان و اعضای خانواده اش؛ در اثر بيماری عايده به تاريخ 25 ـ 11 ـ 2022 به عمر 81 سالگی درهمين شهر هامبورگ چشم از جهان فرو بست و به ابديت پيوست و همه اعضای فاميل، خانواده ، رفقاء دوستان و فرهنگيان دوست داشتنی خويش را درسوگ و ماتم نشاند.

دوکتور اسد الله حبيب يک پسر به نام بهرام و يک دختر به اسم مريم را به جامعه ی انسانی اهداء نموده است. همچنان آثار قلمی منظوم و منثور وی شامل داستانها ـ اشعار و کتاب های زيادی در بخش زبان و ادبيات( تاريخ ادبيات و بيدل شناسی…) بجا مانده است که ازآن جمله می توان از:

1 ـ بيدل شاعر زمانه ها؛

2 ـ راه گورکی؛

3 ـ ادبيات دری درنيمه ی نخستين سده ی بيستم؛

4 ـ ويژگی های داستانی شاهنامه؛

5 ـ بيدل و چهار عنصر؛

6 ـ دوره ی امانی؛

7 ـ پژوهشی در وضع فرهنگی ـ اجتماعی زمان امير امان الله؛

8 ـ واژه نامه ی بيدل؛

9 ـ و … کتابها و مقاله های علمی و پژوهشی ديگر.

قابل يادهانی است که دوکتور حبيب را در زمينه ی چاپ کتاب ها و ويرايش آثار فرهنگی اش ثريا حبيب همسر و يار وياور تمام دوران زندگی اش کمک ارزنده و ماندگار نموده است که نمی توان از خدمات فرهنگی اين شريک زندگی با وفايش چشم بست.

از دست دادن دوکتور حبيب دل های ما، به همه اعضای خانواده ی اين قامت استوار مصيبی است بزرگ، جانکاه و استخوانسوز که نمی توان آن شعله درونی قلب های مان را با قلم و زبان اداء نمود.

فقط با يک سخن کوتاه می گوييم تو رفتی و نه تنها ما را؛ بلکه همه رفقاء ـ دوستان و فرهنگيان ميهن زخم خورده ات را در سوگ و ماتم نشاندی.

ـ روانت شاد؛ يادت گرامی و راهت پر رهرو باد!

هدايت حبيب