از حقوق قطعی زن : میرزاابوالپشم

از حقوق قطعی زن، چشم‌پوشیدن چرا

در حقیقت گردِ این موضوع پیچیدن چرا

دین مگر جز این ندارد منطق و حرف حساب

می‌زنید این ماجرا را روز و شب دامن چرا

درد مردم فقر و بی‌کاری، شما پیچیده‌اید

در حدیثِ زیرِ ناف و ماورای تن چرا

تازگی‌ها گفته‌اید از دوستی با دشمنان

دشمنی از یاد بردن، کاسه‌لیسیدن چرا

بی‌سبب اقوام ِ دیگر را عدو انگاشتن

یا به ناحق با زمین و با زمان دشمن چرا

دشمنی با علم و با فرهنگ تا کی؟ بهر چه؟

از مزایای تمدن، چشم پوشیدن چرا

از صداقت خالی و از مهربانی هم تهی

در فساد و در شرارت، غرق تا گردن چرا

تابکی خوش خدمتی پیش اجانب هم‌چو سگ

پوزِ خود بر خاک ِ پای غیر، مالیدن چرا