«۲۶» دلو روز نجات ملی : نویسنده ؛ عبدالسمیع کاگر

٢٦ دلو  چگونه و توسط كدام مرجع بحيث ( روز نجات ملي) پيشنهاد وطئ فرمان ريس جمهور فقيد  دوكتور نجيب الله اعلان گرديد .

   روز ٢٦ دلو ١٣٦٧ اخرين رژه نظامي قطعات اتحاد شوروي  كشور مارا ترك  گفتند  وبعد از خروج اين نيرو ها  ، إجلاس وسيع شوراي مركزي حزب وطن داير گرديد . درين جلسه برعلاوه اعضاي هيات اجراييه واعضاي شوراي مركزي حزب وطن ،  اعضاي كآبينه ومحاكم ، رهبران احزاب سياسي وشخصيت هاي ملي – دموكرات  جنرالان و قوماندانان قطعات قواي مسلح نيز دعوت  شده بودند ، اين يك اجلاس باعظمت سياسي – اجتماعي بود كه تحت رياست دوكتور فقيد  تدوير يافت وتصاميمش تاريخي شد .  درين جلسه با عظمت كه بحث أساسي روي دفاع مستقلانه از كشور وتصريح سياست مصالحه ملي بود ،   فقيد دوكتور نجيب الله درجريان بحث ، روز خروج قطعات  نظامي اتحادشوروي را بحيث (روز نجات ملي )  پيشنهاد  نمودند  اين  پيشنهاد  با موج هلهله واستقبال شركت كنندگان جلسه قرار گرفت همه به پا خاستندو بيش از ده دقيقه كف زدن واستقبال ادامه يافت  . 

شور وشعف فضاي اين جلسه وطن پرستان را كيفيت جشنواره داده بود  فضاي جلسه نهايت دموكراتيك وازاديخواهانه بود، دران موقع زماني مرحوم ببرك كارمل در مسكو بسر ميبرد  ولي برادر مرحومش محمود بريالي  درين جلسه حضور داشت  وي نيز أزين تصميم استقبال نمود ،  درين موقع انجنير نعمت عضو شوراي مركزي حزب  وريس زون مركزي به دوكتور نجيب الله پيشنهاد نمود  و گفت امروز وحدت ويگانگي ما درين اجلاس قابل درك است ، وي  به دوكتور نجيب الله  پيشنهاد كرد تا اجازه دهند محترم ببرك كارمل بوطن باز گردند ؟ دوكتور نجيب الله با جسارت جوانمردانه كه از خصائلش بود گفت :  اغوش وطن برايش باز است  وافزودكه  رفيق كارمل مشكل المدن خويش را بوطن با دوستان شوروي حل كند  ؟  انجنير نعمت از ايشان تشكر نمود وأضافه كرد كه اگر هدايت دهيد تا به رفيق كارمل منزل بودوباش اماده سازند  ؟ دوكتور نجيب الله گفت خانه مشكلي نيست  ميتوانند در خانه اَي من زندگي كنند ، درين اثنا جنرال عبدالخليل وزير ترانسپورت وقت از جايش بلند شد وگفت  آقاي انجنير نعمت ، اينجا برادر ببرك كارمل حضور دارند ولي در مورد بازگشت كارمل  حرفي ندارند  مگر شما تيكه دار كارمل هستيد  ؟ همه خنديدند  ،  درين موقع صدايي به گوش  رسيد وگفت كه كارمل صاحب بيايند ولي با پشتاره باروت نيايند  ؟ در فضاي جلسه يك سكوت برقرار شد  . در همين لحظات سفير وقت اتحاد شوروي مقيم كابل داخل تالار جلسه گرديد  وي خيلي  دستوپاچه  وعصبي بود باغضبانيت به دوكتور نجيب الله گفت كه اتحاد شوروي به كشور شما تجاوز  نكرده كه روز عودت قوتهاي مارا   روز نجات  افغانستان فيصله كرده أيد  ؟ دوكتور نجيب الله با خونسردي  پاسخش داد وگفت  از شما خواهش ميدارم هر اعتراضي كه داريد  از مجراي دپلماسي و وزارت خارجه  داخل اقدام شويد ، جلسه پايان يافت  .  اين جلسه تاريخ ساز  در صالون تهكوي وزارت امور خارجه تدوير يافته بود  كه من نيز از اشتراك كنندگان دعوتي درين  جلسه بودم  ، در خاطراتم أزين جلسه انچه نو شته ام حقائق قسمتي از ان  رويدا د است   درين جلسه بيش از ٢٥٠ شخصيت اشتراك داشتند كه اكثرا در قيد حيات اند  . اين رويداد تاريخي  ومواضع  ازادگي دوكتور  نجيب الله بود كه قدرتهاي بزرگ استعماري در تفاهم ومعامله  تمام ريزرف هاي استخباراتي  خويش را براي سقوط سياست  وحكومتش بكار انداختند  .