زن ؛ شعر زیبا از : استاد محمد اسحاق ثنا

بی وجود زن جهان تار و مکدر میشود

شام تاریک از فروغ او منور میشود

زن به فرزندان خود مادر به شوهر همسر است

در سپهر زنده گی بر مرد شهپر میشود

ملتی کو قدر زن داند به او حرمت کند

اعتبارش در جهان بیش و فزون تر میشود

هر تفکر کو نماید سلب آزادی زن

در نگاه خلق مردود و محقر میشود

مرد یا زن هرکه او گردد ز دانش بهرور

بر وطن خدمت گذار خوب و رهبر میشود

خانه‌یی کس نیست زن کو کلبه‌ی تاریک دان

از فروغ روی او منزل منور میشود

گر ره‌یی تحصیل بر رویش ببندی ای غبی

تیر آهش بر دلت برنده خنجر میشود

در ثنای پاکدامن مادران و خواهران

این سخن گفتم به قیمت دُر و گوهر میشود

محمد اسحاق ثنا

۷ مارچ ۲۰۲۳