بنام خداوند لوح  و قلم « جشنواره فر هنگی» نوشته : نذیر ظفر

جشنواره فر هنگی

بتاریخ 25 فبروری سال جاری عیسوی جشنواره سترگ فر هنگی با همت اتحادیه سراسری هنر مندان افغانستان و به ابتکار ابر مرد قلم فرسا پروفیسور داکتر عنایت الله شهرانی در شهر سان رامون کلفرونیا با اشتراک بیش از  450 نفر بر گزار گردید.

ریاست این جشنواره با شکوه را محترم استاد کریم مشتاق نوری و معاونیت آنرا محترم سهیل جان صفدری به عهده داشت و ناظم امور این جشنواره گرداننده موفق و خوش معاشرت و شاعره جوان محترمه آسوده جان صمیم بود که با تقبل زحمات بیکران این دین فر هنگی را به وجه احسن ادا نمودند.

درین محفل با شکوه هنر مندان عرصه های مختلف اشتراک نموده بودند و پس از سخنرانی ها کنسرت از طرف هنر مندان محبوب کشور مقیم ایا لات متحده اجرا گردید که با شور و شعف استقبال گردید.

درین جشنواره بزرگ مهمانان خارجی و ژورنالیستان رسانه های تصویری نیز شرکت نموده بودند که باعث پوشش خبری این جشنواره گردیدند.

درین مقطع زمان که در وطن جنگ زده ما هفت شهر هنر با قفل های تعصب بروی هنر مندان ما توسط طالبان کهنه اندیش مسدود گردیده است ، بر گزاری این جشنواره سترگ مبین زنده نگهداشتن هنر و فر هنگ بوده و ضربه محکمی بر فرهنگ ستیزان قرون وسطایی است.

تماشای بر گزاری جشنواره از طریق رسانه های تصویری برای هر بیننده خوشایند و سهل است  مگر انعده از فر هنگدوستان و فر هنگیانیکه درین راستا خد مت کرده اند به یقین که زحمات را متقبل گردیده اند که قابل تمجید و ستایش اند.

از هنر مندان بخش مو سیقی درین محفل محترمه استاد مهوش ؛ محترم  هنر سالار جواد غازییارمحترم استاد سپند و محترمه حوریه عزیز و عده یی کثیری از هنر مندان جوان شرکت نموده بودند .

درین جشنواره تاریخی و با شکوه لقب مادر موسیقی به استاد مهوش و لقب استادی به محترم مرتضی بایقرا هنر مند محبوب و سر شناس کشور تفویض گردید .

استاد بایقرا هنرمندی پر آوازه تمثیل که عمرش را در خدمت هنر سپری نموده با عزت نفس و شهامت امرار حیات میکند و در غربت سرای مهاجرت با عزم متین و جبین گشاده و قدوم استوار جاده زنده گی را طی میکند . من با  تقديم صمیمانه ترین تبریکات قلبی به  مناسبت تفويض القاب شان  به مادر مو سیقی استاد مهوش و استاد با یقرا ؛  براي شان عمر دراز و سعادت دارین را  تمنا میکنم .

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.