چه شد؛ شعر تازه ی: انجینر نعمت الله باختری

چه شدکه قامت آن سرو پایدار شکست

غرور کاج فـروریخـت اقتدار شکـست

هجـوم غـول بیـابـان نشـین تـلخ تموز

سپاه نـو سفر نـو رس بهــار شکـست

تبر به زیر کدام آستین دوسـت نماست

که نـخل قامـت آزاده بـار بـار شکـست

زبـس به دامن شـب ریـختند خون شفق

سپیده سوگ نشین گشت بیشمارشکست

چـگونه در خـم یـک گام تا به پیروزی

قـیام قافـلـه داران سر بـه دار شکـست

طـلایــه دار بیــا ور پیــام آ زا د ی