ضربالمثل های تورکی اوزبیکی : دکتور فیض الله ایماقعدالت، انصاف و انصاف سیزلیک حقیده مقاللر

ضرب المثل هاییکه در باره ی عدالت ، انصاف و بی انصافی گفته شده است

خطانینگ یؤلداشی- جزا

رفیق خطاکار، جزاست

یورسنگ سیاق
ییرسن تیاق
هرکه به  خطا رود

بالاخره به سر خواهد خورد

یخشیگه تینیم یؤق
یامانگه اؤلیم یؤق

آدم خوب روی آرامی وآدم بدروی مرگ را نمی بیند

یخشیگه یخشی بؤل
یامانگه ـ یامان

به آدم خوب ، خوبی کن ، به آدم بد بدی

اؤل ، دیسنگ کمپیرگه هم یاقمس

اگر به پیر زن هم مرگ بخواهی خوش نخواهد شد

اؤلماق نینگ جزاسی ـ کؤمماق
یامان نینگ جزاسی ـ اورماق

جزای مرگ تدفین، جزای آدم بدجزا دادن است

اؤغری بؤل،قراقچی بؤل، انصافلی بؤل

دزدباش، رهزن باش،اما با انصاف باش

اؤغری نینگ اویی کؤپ
تؤغری نینگ اویی یؤق

دزد هر جا خانه دارد اما آدم راست صاحب یک خانه هم نمی باشد

قرض،قرض نی بیریش فرض

قرض گرفتن عیبی نداردمگر دادن قرض فرض است

قاوون نینگ سره سینی ایت ییر
آلمه نینگ سره سی نی قورت

خوبترین خربوزه  را سگ وخوبترین سیب  را کرم میخورد

***

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.