مقام مادر؛ شعر از : استاد محمد اسحاق ثنا

مادر تو مهربان و به فکر بقای من

باشی برای نیک تو هم رهنمای من

از خواب خوش گذشتی و در فکر من شدی

کردی سلامتی طلبم از خدای من

با لطف مادرانه و با حرف های خوش

با درس و خط ساختی هم آشنای من

شیر یی که خوردم از ره پستان تو به ناز

بودی قطره قطره غذا و دوای من 

خوابم برد به خواب روم با نوازشت

با لب زدی تو بوسه به دست و به پای من

آنگاه به پای رفتن و هر سو روان شدم

بودی به احتیاط نخلد خار به پای من

نازت ثنا به نام تو ای هستی یی امید 

هستی تو رهنما و تو مشکل گشای من

اسحاق ثنا

۱۲ می ۲۰۲۳