سیر دو عالم : حیدری وجودی

چشم دل بگشای انوارش نگر

گرم گرمَک شمع رخشارش نگر

در ریاض دیده ی بلبل بیا

جلوه ی گل جوش گلزارش نگر

گر بوَد سیر دو عالم برسرت

جام چشم مست و سرشارش نگر

عینک وحدت بکن در چشم خویش

دفتر و دیوان اسرارش نگر

گر ندیدی عشق عالم سوز را

چهره ی زرد گرفتارش نگر

حیدری را گر نبینی، بهتر است

درد اگر داری، به اشعارش نگر

حیدری وجودی 

دیوان ح و- ص/231

ارسالی مجید قیام