مصاحبه خیلی جالب در باره تاریخ فرهنگ وهنر؛ آقای احمد شاه راستا با : دکتورعنایت الله شهرانی

سخنان دکتور شهرانی درباه تاریخ هنر وفرهنگ افغانستان با تلویزیون بهار تاریخ دوره های خیلی قدیم را به مردم افغانستان بیان کردند. از دوستان میخواهم این مصاحبه جالب را بشنوند.