باران و باور : استاد محمد اسحاق ثنا

اسیر کنج قفس مانده ام پری بدهید

رها ز دام شوم بال و شهپری بدهید

به مرغکان نواخوان در عطش مانده

نوید بارش باران و باوری بدهید

به کوچه ها که ز بیداد غرقه در خون شد

دهید دست بهم رنگ دیگری بدهید

از آن میی که ز پا افگند خراب کند

به رغم زاهد بی درد ساغری بدهید

به حرف تلخ دل خسته‌گان میازارید

به کام شان ز سخن شهد و شکری بدهید

چه میشود بنوازید اگر مشام ثنا

ز زلف یار ورا مشک و عنبری بدهید

محمد اسحاق ثنا

ونکوور کانادا