خاطرات برباد رفته؛ طنز از:هارون یوسفی

دیگر زمان گمشده را جستجو مکن

رفتند و گم شدند و دگر آرزو مکن

از آن زمانه ها به کسی قصه‌ها مکن

گر می‌کنی بکن،  همه را مو به مو مکن

از میله‌های قرغه و گلغندی و مزار

بند امیر  و  کوه سخی گفتگو مکن

از سینمای پارک و همان  فلم‌های ناب

یادی به این مجاهد و این جنگجو مکن

حرف از تفنگ و مرمی و دنده‌کلک بزن 

یاد از« پلی» و «میسی» و «رینالدو» ههههههه مکن

می را  به سربلندی آزادگان بزن

خود را به چشم محتسبان  روبرو مکن

وصفِ  امیر و شیخ و قمندان بکن، و لیک

تعریف  «ماندلا » و «چه» و «کاسترو» مکن 

در این خرابه ها به سراغ  چه می‌روی

لطفی در این زمانه دگر جستجو مکن

آن کمپ‌های جشن ز یادم نمی روند

یاد از کباب و خربزه و لبلبو مکن

از بیروباریی پل بهسود جان و از-

جنگ گدی‌پرانک ما های و هو مکن

یادت بخیر ای وطن نازنین من

دیگر زمان گمشده را جستجو مکن

هارون یوسفی

لندن- ۲۶ نوامبر ۲۰۲۳