دانشمندان اسلام که کافر ومرتد گفته توهین شدند؛ حالا افتخار اسلام اند: نوید جمال

ممکن است تصویر ‏‏‏۳‏ نفر‏ و ‏متنی که می گوید ‏یعقوب الکندی رشد ابنرشد ابن سینا جابر ابن حیان یاالرازی‏‏‏ باشد

این دانشمندان توسط مسلمانان کا،فر و مرتد گفته توهین و تحقیر شدند اما امروزه میگویند اینها افتخار اسلام هستند:

01 – #یعقوب_الکندی

او در فلسفه، فیزیک، ریاضیات، پزشکی، موسیقی، کیمیا و نجوم متخصص بود. هنگامی که خلیفه مخالف اندیشه کندی به قدرت رسید، برای جلب رضایت و خوشنودی ملا ها، کتابخانه کندی مصادره شد و او در شصت سالگی سر عام شلاق زده شد، الکندی با هر تازیانه ای از درد فریاد می زد و حضار می خندیدند!

02 – #ابن_رشد

دانشمند معروف اندلسی ابن رشد که نقش اساسی در رنسانس (دوباره زنده شدن اروپا) داشت، ملحد اعلام شد و کتابهایش سوزانده شد. بنا بر روایتی او را به ستونی از مسجد جامع بسته بودند و نمازگزاران به صورتش آب دهان می انداختند. این عالم بزرگ، آخرین روزهای عمر خود را در ذلت و گمنامی سپری کرد!

03 – #ابن_سینا

ابن سینا، بنیانگذار طب جدید، نیز بدعت گذار و مرتد اعلام شد. حاکمان مختلف مسلمان در تعقیب او بودند و او برای جان خود مخفی می ماند. او کتاب خود را که به مدت ششصد سال در دانشگاه های شرق و غرب، یعنی القانون فی الطبّ، مخفیانه تدریس می شد، نوشت.

04 – #زکریای_رازی

زکریای رازی فیلسوف، کیمیاگر، منجم و پزشک بزرگ، دروغگو، ملحد و کافر اعلام شد. حکیم وقت دستور داد کتاب رازی را بر سر او زدند تا یا کتاب ترکید یا سر رازی. به این ترتیب رازی با ضربات مکرر کتاب به چشم نابینا شد و پس از آن تا زمان مرگش هرگز ندید.

05 – #جابر_بن_حیان

مردم جهان غرب او را پدر کیمیا مدرن می نامند که در کیمیا، پزشکی، فلسفه و نجوم کار می کرد. کتاب کیمیا و کتاب هفت که فقط در کتابخانه های غرب یافت می شود.

رفتار انتقام جویانه حاکم وقت با جابر بن حیان، «شهرت روزافزون جابر در زمان جابر شروع شد، پس زندگی در خراسان برای جابر دشوار شد، مادرش شلاق خورد و شهید شد، جابر کتاب ها و آزمایشگاه خود را خلاصه کرد. وسایلش را جمع کرد و بلاخره به شهر بصره عراق رفت..

نوید جمال