کاش این سخنان را وقت تر میدانستم : هارون یوسفی

به شما عزیزان، از زبان روسی ترجمه کردم : آفرینم

++++++++

اگر توان «نه» گفتن را نداری٬ «بلی» گفتن ات هم ارزش ندارد

                                  ****

اگر میخواستی همه اطرافیانت مثل خودت باشند ٬ زندگی برایت جالب نبود 

                              ****

مهم نیست چی چیزی را از دست دادی٬ مهم این است که حالا چی داری

                           ****

هیچ کس متوجه گریه ات نمی شود

هیچ کس متوجه غم و اندوه ات نمی شود

هیچ کس متوجه دردی که داری نمیشود

ولی همه متوجه اشتباهات تو هستند

                        ****

در جهان ٬ جا های بسیار زیاد و بی انتها و جود دارد

ولی بهترینِ آن،  جایی است که منتظر تو هستند

                    ****

از عقب ترا کسی میزند که زمانی سینه ی خود را برایش سپر ساخته بودی

                      ****

دلسوزی به متهمان٬خیانت به بی گناهان است

                     ****

برادرت شاید دوستت نباشد٬ ولی دوست- همیشه برادر است

                     ****

بیشترین فاصله میان انسانها- نفهمیدن یک دیگر است

                   ***

به حرف کسی گوش نکن که غیبت دیگران را میکند و تعریف و توصیف ترا

                                ****

دو چیز ما را در زندگی نجات میدهد – عشق و خوش طیعی

اگر یکی از این ها را دارید انسان خوشبخت هستید و اگر هردوی آن را داریدـ شکست ناپزیر

                          ****

اگر زمستان نمی بود بهار برای ما اینقدر زیبایی نداشت

                          ****

فقط وقتی بزرگ شدی میدانی که باید به هر دروازه ی بسته تک تک نزنی و به هر دروازه ی باز داخل نشوی

                           ****

اگر کذشته ی تان برای شما زنگ زد ٬ جواب ندهید.

چیزِ نو برای گفتن ندارد

                         ****

انسانی که اشتباه نمیکند٬ معمولاً هیچ کاری را انجام نمیدهد

                       ****

هرکس میخواهد جهان را تغییر بدهد ، اما هیچ کس نمی خواهد خود را تغییر بدهد

                       ****

انسان مانند خشت است 

با حرارت بیشتر محکمتر  میشود

                    ****

وقتی احساس درد میکنید- زنده هستید

وقتی درد دیگران را احساس میکنید – انسان هستید

                     ****

هرگز به کسی که به تو اعتماد دارد دروغ نگو

                    ****

دوست واقعی را زمانی میشناسیم که در مصیبتی گرفتار شویم

برادر و خواهر خود را – زمانِ تقسیم میراث 

همسر خود را  وقت جدایی 

و فرزندان خود را هنگام پیری

                          ****

پشت گذشته ها نچسپ

تو دیگر آنجا نیستی

                          ****

به جای پاک کردن اشک های تان٬ 

آدم هایی را که باعث ریختن آن شده اند از زندگی تان دور کنید

                          ****

اگر گذشته هایت را دفن نکنی٬ مفهوم زندگی را نمیدانی

                            ****

چطور ممکن است در مورد مرگ بدانیم در حالیکه هنوز در باره ی زندگی نمیدانیم

                          ****

زیبایی در همه چیز است ولی هرکس نمیتواند آن را ببیند

                         ****

بهتر است زیبا عمل کنی تا این که زیبا حرف بزنی

                          ****

اگر میخواهی آرام بخوابی٬ وجدان پاک ات را به بستر ببر

                          ****

زن ها بعد تر از مرد ها میمیرند٬ چون همیشه دیر میکنند

                              ****

اگر به پول ضرورت داری٬ نزد بیگانه برو

اگر مشوره میخواهی- به دوست ات مراجعه کن 

و اگر به هیچ چیز ضرورت نداری٬ دیدار خویشاوندانت برو

                          ****

وقتی ثروتمند استی – دوست و رفیقِ زیاد داری

در غربت- حتا قوم و خویش هم نداری

                        ****

برای این که برنده شوی٬ باید بازی کنی

                          ****

صدای قلب ات را بشنو٬ نه نظر دیگران را

                          …

زندگی را نمی توانی از نو شروع کنی

ولی میتوانی آن را به شکل دیگری ادامه دهی

                        ****

همیشه در مورد دیگران طوری صحبت کن که گویی خود او در کنارت است

                                   ****

قهر شدن- یعنی جزا دادن خود به خاطر اشتباه دیگران

                              ****

زندگی – مانند عکاسی است

وقتی بخندی زیبا تر میشود

                            ****

اگر میخواهی بالایت انتقاد نکنند- هیچ کار نکن

هیچ چیز نگو وهیچکس نباش

                         ***

بهتر است از تو نفرت داشته باشند- آن گونه که استی

تا این که ترا دوست داشته باشند آن طور که نیستی

                            ****

انسانها مانند کتاب هستند- کلمات شان با هم شباهت دارند ولی مضمون شان متفاوت است

                          ****

از کسی در مورد خوشبختی بپرس

آنوقت میدانی که او چی کمبود دارد

\

                           ****

به کودکان ات تربیه نکن

در هر صورت- آنها مثل خودت بار  می آیند

خودت را تربیه کن

                          ****

بعد از گذشت یک سال ٬ از مشکلی که به خاطر آن ما را خواب نمی بُرد٬ میخندیم

             ****                  

آدم هایی که همیشه واقعیت را میگویند و احساس خود را بیان میکنند٬ احمق و ضعیف نیستند

آنها آنقدر قوی هستند که به نقاب ضرورت ندارند

                          ****

کاری را انجام نده که او را پنهان کنی

                          ****

بعضی وقت ها- خاموشی بهترین دارو است

                      ****

همان طوری که از رفتن به گاراژِ موتر، درایور نمیشوی

از رفتن به مسجد هم مسلمان نمیشوی

                             ****

انسان برای چیزی که خودش بخواهد-  همیشه وقت پیدا میکند

                            ****

همه انسانها خوشبختی می آورند- عده ای با بودن خود و بعضی با نبودن خود

                              ****

مهربانی- دارویی است که در مقابل آن هیچکس حساسیت ندارد

                              ****

کسانی که از خود زندگی ندارند – همیشه در زندگی دیگران مداخله میکنند

                                  ****

هیچ وقت مشکل تان را به کسی که نمیتواند حل کند نگویید

                                ****

هیچگاه به کسی اعتماد نکن – وقتی نمی دانی چی میکند و در کجا زندگی میکند.

با احترام 

هارون جانِ قند یوسفی

لندن- هشتم اپریل ۲۰۲۴