دست یاری شعر از: استاد محمد اسحاق ثنا

بر بلای سیل بغلان مبتلا است 

ساکنان اش زین مصیبت در بلاست 

هر چه آبادی و کشت است و بنا

سیل می‌بلعد تو گویی اژدهاست 

هر دم افزون می‌شود قربانیان 

زین الم هر کس در افغان و نواست 

کودکان در قهر دریا ناپدید 

مادران در آتش از این ماجراست 

بینوایان را نه دارویی نه نان 

نه به زیر پای فرش بوریاست 

دست یاری جانب بغلان دراز 

کردن از اهل سخاوت بس سزاست

محمد اسحاق ثنا 

ونکوور کانادا