کشتزار آرزو ؛ شعر از : استاد محمد اسحاق ثنا

ترا از‌ دل پدر جان دوست دارم

زروی صدق و ایمان دوست دارم 

ترا در کشتزار آرزویم  

بسان ابر و باران دوست دارم 

به مکتب برده ای بگرفته دستم 

ببوسم دستت ای جان دوست دارم 

ترا پرتو فگن در شام تاریک 

به رنگ ماه تابان دوست دارم 

همی دانم که بودی در همه حال 

مرا ای جان نگهبان دوست دارم 

صدای دلنواز تو به گوشم 

چو صوت مرغ خوشخوان دوست دارم 

محمد اسحاق ثنا 

ونکوور کانادا