بتاریخ سی جنوری ۲۰۱۲ قضاء کانادا حکم حبس ابد سه نفر افغان را که چهار تن اعضای فامیل خودرا کشته بودند ُ علان نمود.

دوسیه  قتل محمد شفیع- طوبا خانم دومش و حمید پسرش به  حبس  ابد  محکوم  شدند

 

دوسال  قبل  یعنی  بتاریخ  (۳۰ جون ۲۰۰۹) یک  موتر  سیاه در کانال  بزرگ  نزدیک  شهر کنگستون غرق  شده بود .  پولیس  برای  کشیدن  موتر  اقدام  نمو د و تعداد  چهار تن که شامل  یک خانم  وسه  دختر  جوان  از خانواده افغان که در شهر مانتریال  کاناد زندگی  میکردندُ در آن  پیدا گردید. قاتل  این  چهار  نفر  محمد شفیع  نام که  خودرا از اهل  کابل  معرفی  نموه  است  بعداز  چند  سال  سکونت  در دوبی با یک  دوسیه  کاملا مشکوک  بحیث  پنا هنده  بکانادا  آمده بودندُ میباشد.  شفیع  خانم اولش را  بنام  خدمتگار منزل  و بعضاٌ هم بنام  دختر  کاکایش  که بیوه  بوده و کسی در زندگی  نداشت  با سه  دختر ( زینب – ۱۹ ساله- سحر ۱۷ساله و گیتی  ۱۳سال) معرفی  نموده بود.  رونا خانم  اول  محمد شفیع  با  سه  دختر  که  فوقاٌ اسمای  شان معرفی شد یکجا زندگی میکردند  و محمد  شفیع  با حمید  پسر ۱۸ سال  و طوبا یحیی خانم دلخواهش با هم  زندگی  داشتند. زینب  دختر ۱۹ ساله آنها بایک پسر جوان پاکستانی  طرح  دوستی  ریخته  بودُ  دراثر مخالفت  پدرش و خانواده  زنیب  را با یکتن  از خویشاوندان خود بنام « حسین حیدری» به  ازدواج  مجبور ساختند  اما این  ازدواج  بعداز یکسال به  جدایی  انجامید.
محمد  شفیع  یک  انسان  سرتنبه  و عقب  مانده  وسنتی  بود و میخواست  که با دخترانش به همان شیوه  استبدادی  غیر انسانی رفتار نماید . اما درکشور غربی  که  قانون  دموکراسی حاکمیت  دارد  جای  انکه  ازلطف پدرانه  کار گرفته  و باملایمت در تربیت  دختران خود بکوشد هر آن هرسه  شان را لت وکوب  مینمود و حمید پسرش نیز به دستور پدر خواهرانش را لت  میکرد. دختران  برای  معلم  خود  از رویه  زشت  پدر شان  شکایت  کرده بودند.
همچنان از قول  دیبا معصومی خواهر  رونا که در فرانسه زندگی  دارد  و برای  خبر نگاران  گزارش  داده  است: خواهرم  رونا تحت  ظلم وشکنجه  شوهر و انباقش  زندگی  میکرد او از شوهرش که  باخانمش  دلخواهش  صحبت  میکردُ  شنیده بود که برای طوبا یحیی میگفت« خود را از شر زینب راحت خواهد کرد. طوبا از وی می پرسد چگونه؟..  او جواب می دهد که وی را خواهد کشت. طوبا می گوید که با دیگر دخترانت چه می کنی و او گفته است که خود را از شر همه شان راحت خواهد کرد» محمد شفیع  فکر  میکرد  که مانند  افغانستان عمل  مینماید اما در سن ( ۵۶ سالگی  خود و همسر دلخواهش  طوبا  که ۴۲ سال دارد و حمید  پسر جوانش  که ۲۱  سال دارد بتاریخ  سی  جنوری  ۲۰۱۲) محکوم به حبس  ابد گردیدند.  تلویزیون  های  کانادا  مصاحبه  های  زیاد را از مردم  مسلمان کشور های  مختلف  و  از افغانان  ساکن همان شهر  از زاویه  فرهنگی  و وغیره زوایا  انجام  و در تلویزیون  منتشر کردند… یکبار دیگر به  قتل زنان  و پامال  کردن حقوق بشر را  در افغانستان  تائید و در لست  کشته شدگان  افزودند.  قتل آنها  قبلا توسط  سه  نفر  محمد شفیع پدر  فامیل  و طوبا  یحیی مادر فامیل و حمید پسر  بالغ  فامیل  طرح  و به  شکل  خیلی  جاهلانه  عملی  گردید.  در تحقیقات  که در  اوقات  مختلف  انجام  داند. گاهی  این  قتل ریشه  مذهبی  میدادند و گاهی  غرور  افغانی  و فرهنگ سنتی  قلمداد  میکردند. 

 

دوسیه  قتل رونا خانم اول شفیع-زینب- سحر وگتی دخترانش 

پولیس  در اثر  تحقیقات  از  همسایه  هاُ  معلمین  هرسه  دحتر  و  همصنفان  پیدا کرد  که در خانه  حق  تلفون  و اجازه  بیرون  رفتن  را نداشتند…در اثر  لت  وکوب  روزها  دختران  در مکتی  غیر حاضر  میبودند  و برای  دوستان  و هم صنفان  شان  هر سه  دختر  گفته بودند  که از پدر  شان  در هراس  اند.  دیروز  تلویزیون های  کانادا فیصله  قضایی مبنی  بر قتل  چهار  نفر را که  از ماه  جون  سال  ۲۰۰۹ آغاز  گردیده  بود  با  اعلان  حبس  ابدی  برای  هر سه  شانُ  به  دوسیه  جنایی  آنها  خاتمه  داد.
دوسال  قبل  یعنی  بتاریخ  (۳۰ جون ۲۰۰۹) یک  موتر  سیاه در کانال  بزرگ  نزدیک  شهر کنگستون غرق  شده بود.  پولیس  برای  کشیدن  موتر  اقدام  نمو د و تعداد چهار تن که شامل  یک خانم  وسه  دختر  جوان  از خانواده افغان که در شهر مانتریال  کاناد زندگی  میکردندُ در آن  پید کردند. قاتل آن چهار  نفر  محمد شفیع  نام که  خودرا اهل شهر کابل کشور  افغانستان معرفی  نموه  استُ میباشد. محمد شفیع  بعداز چند سال  سکونت  در دوبی با یک  دوسیه  کاملا مشکوک  بحیث  پنا هنده  بکانادا  آمده بودند.
شفیع  خانم اولش را  بنام  خدمتگار منزل  و بعضاٌ هم بنام  دختر  کاکایش  که بیوه  بود و کسی در زندگی  نداشت  با سه  دختر ( زینب – ۱۹ ساله- سحر ۱۷ساله و گیتی  ۱۳سال) معرفی  نموده بود. رونا خانم  اول  محمد شفیع  با سه  دختر  که  فوقاٌ اسمای  شان معرفی شد یکجا زندگی  میکردند  و محمد  شفیع  با حمید  پسر ۱۸ سال  و طوبا یحیی خانم دلخواهش با هم  زندگی  داشتند.
زینب  دختر ۱۹ ساله آنها بایک پسر جوان پاکستانی  طرح  دوستی  ریخته  بودُ دراثر مخالفت  پدرش و خانواده ُ زنیب  را با یکتن  از خویشاوندان خود بنام « حسین حیدری» به  ازدواج  مجبور  ساختند اما این  ازدواج  بعداز یکسال به  جدایی  انجامید.
محمد  شفیع  یک  انسان  سرتنبه  و عقب  مانده  وسنتی  بود و میخواست  که با دخترانش به همان شیوه  استبدادی  غیر انسانی رفتار نماید . اما درکشور غربی  که  قانون  دموکراسی حاکمیت  دارد  جای  آنکه  ازلطف پدرانه  کار گرفته  و باملایمت در تربیت  دختران خود بکوشد هر آن هرسه  شان را لت وکوب  مینمود و حمید پسرش نیز به دستور پدر خواهرانش را لت  میکرد. دختران  برای  معلم  خود از رویه  زشت  پدر و برادر شان  شکایت  کرده بودند. همچنان  از قول  دیبا معصومی خواهر  رونا  که در فرانسه زندگی  دارد  و برای  خبر نگاران  گزارش  داده  است: خواهرم  رونا تحت  ظلم وشکنجه  شوهر  و انباقش  زندگی  میکرد او از شوهرش  که  باخانمش  دلخواهش  صحبت  میکرد  شنیده بود که برای طوبا یحیی میگفت« خود را از شر زینب راحت خواهد کرد. طوبا از وی می پرسد چگونه و او جواب می دهد که وی را خواهد کشت. طوبا می گوید که با دیگر دخترانت چه می کنی و او گفته است که خود را از شر همه شان راحت خواهد کرد» محمد شفیع  فکر  میکرد  که مانند  افغانستان عمل  مینماید اما در سن ( ۵۶سالگی  خود و همسر دلخواهش  طوبا  که ۴۲ سال دارد و حمید پسر  جوانش  که  ۲۱  سال دارد بتاریخ  سی  جنوری  ۲۰۱۲) محکوم به  حبس  ابد گردیدند.  تلویزیون  های  کانادا  مصاحبه  های  زیاد را از  مردم  مسلمان کشور های  مختلف و  از افغانان  همان شهر  از  زاویه  فرهنگی  و وغیره  زوایای  فامیلی  و فرهنگی انجام  و در تلویزیون  منتشر کردند… یکبار  دیگر به قتل زنان  و پامال  کردن  حقوق بشر در افغانستان  تائید  و در لست  کشته شدگان «قتل  فامیلی » افزودند.  قتل  انها  قبلا توسط سه  نفر  محمد شفیع پدر  فامیل  و طوبا  یحیی مادر فامیل و حمید پسر  بالغ  فامیل  طرح  و به  شکل  خیلی  جاهلانه  عملی  گردید. در تحقیقات  که در  اوقات  مختلف  انجام  داندُ گاهی  به این قتل  ریشه  مذهبی  میدادند  و گاهی  غرور  افغانی  و فرهنگ سنتی  قلمداد  میکردند. پولیس  در اثر  تحقیقات  از همسایه  ها ُ معلمین  هرسه  دحتر و  همصنفان آنها پیدا کرد که در خانه  حق  تلفون  و اجازه  بیرون  رفتن  را نداشتند…در اثر  لت  وکوب  روزها  دختران  در مکتب  غیر حاضر  میبودند  و برای  دوستان  و هم صنفان  شان  هر سه  دختر  گفته بودند  که از پدر و برادر شان در هراس  اند.

دوسیه قتل محمد شفیع با اعضای فامیلش

 

دوسیه  فتل چهار نفر مقتول


 

 

 

 

  

All 3 guilty in Shafia murder trial; judge condemns twisted concept of honour

KINGSTON, Ont. – Three members of an Afghanistan-born Montreal family were defiant Sunday in the face of life in prison and harsh condemnation for the murders of three daughters and a co-wife apparently motivated by what the judge called their “twisted concept of honour.”

A jury took 15 hours to find Mohammad Shafia, 58, his wife Tooba Yahya, 42, and their son Hamed, 21, each guilty of four counts of first-degree murder in a so-called mass honour killing that has captivated Canadians from coast to coast, and touched off post-911 criticism of Muslim culture.

The three immediately pronounced the verdicts as unjust, but the judge was unmoved, cutting right to the core of the cultural cloud that hung over this case.

“It is difficult to conceive of a more heinous, more despicable, more honourless crime,” Ontario Superior Court Judge Robert Maranger said.

“The apparent reason behind these cold-blooded, shameful murders was that the four completely innocent victims offended your completely twisted concept of honour…that has absolutely no place in any civilized society.”

The trial heard evidence over many weeks about the bizarre divide in the Shafia family, in which the patriarch struck fear in the hearts of some of his children, though often being away on business Hamed acted as the surrogate disciplinarian. The three murdered daughters thumbed their noses at the family rules. The children they did not kill were the ones ratting out their sisters to their parents for bad behaviour, court heard.

It was notions of honour, directly tied to women’s sexuality and general control over their behaviour, that led the Shafias to kill, court heard, in an effort to cleanse them of the shame they perceived their daughters to have brought upon them.

The concept is in stark contrast to Canadian values, the Crown said. The idea that such thinking had not only been brewing in one of Canada’s most cosmopolitan cities, but that this “honour” apparently superseded the value of life for the Shafias has shocked many.

But investigators who pored over the details of the disturbing inner workings of the Shafia family and examined the tiniest pieces of evidence from the crime scene urged people Sunday to remember the victims.

All that sisters Zainab, 19, Sahar, 17, and Geeti, 13, and Rona Amir Mohammad, 52, their father’s childless first wife in a polygamous marriage wanted was freedom, and it cost them their lives, court heard.

Their bodies were found June 30, 2009, in a car submerged in a canal in Kingston, Ont., in a multiple murder the Crown asserted was committed to restore family honour, lost when the girls began dating and acting out. Rona was simply disposed of, the Crown said.

The jury’s verdict indicates the seven women and five men believe Shafia, Yahya and Hamed plotted to kill their troublesome family members, dumping their bodies in a canal and staging it — albeit clumsily — to look like an accident.

The three now-convicted multiple murderers did not accept their fates quietly.

“We are not criminal, we are not murderer, we didn’t commit the murder and this is unjust,” Shafia said through an interpreter when the judge asked if he had anything to say.

Yahya, who spent a withering six days on the stand testifying in her own defence, was similarly assertive.

“Your honourable justice, this is not just,” she said, also through an interpreter. “I am not a murderer, and I am a mother — a mother!”

Hamed said in English: “Sir, I did not drown my sisters anywhere.”

During the three-month trial Hamed was the only one of the three never to betray any emotion, but as it became clear he could face life in prison, the young man put his head in his hands and hunched over in the prisoners’ box while his parents rubbed his back. Yahya soon began to cry.

First-degree murder carries an automatic life sentence with no chance to apply for parole for 25 years. The family has been behind bars since their arrests on July 22, 2009.

Outside court, Crown attorney Gerard Laarhuis said the verdict is a reflection of Canadian values that he hopes will resonate.

“This jury found that four strong, vivacious and freedom-loving women were murdered by their own family in the most troubling of circumstances,” he said.

“This verdict sends a very clear message about our Canadian values and the core principles in a free and democratic society that all Canadians enjoy and even visitors to Canada enjoy,” Laarhuis said to cheers of approval from onlookers.

Laarhuis was interrupted in his remarks by Moosa Hadi, a central figure in the case who was a fervent supporter of the Shafias. He sent reporters and the lead investigator emails stating that the prosecution of the family was criminal and because of it he is suffering from post-traumatic stress disorder.

“This is a lie, this is absolutely a lie,” Hadi shouted over Laarhuis before being pulled away by tactical police officers. “This is a miscarriage of the justice.”

Members of the public listening to Laarhuis’ statement, many of whom have attended the trial from the Oct. 20 start, shouted Hadi down and cheered as Laarhuis continued.

Lead investigator Det. Sgt. Chris Scott praised Crown lawyers for allowing the four women to finally be heard.

“They gave these victims a voice when they had none and so I appreciate their work,” he said outside court.

In a statement following the verdict, Justice Minister Rob Nicholson called honour killings a practice that is “barbaric and unacceptable in Canada.”

“This government is committed to protecting women and other vulnerable persons from all forms of violence and to hold perpetrators accountable for their acts.”

Shafia’s lawyer, Peter Kemp, said after the verdicts that he believes the comments his client made on wiretaps calling his dead daughters whores and saying there is no value of life without honour, may have weighed more heavily on the jury’s minds than the physical evidence in the case.

“He wasn’t convicted for what he did,” Kemp said. “He was convicted for what he said.”

Hamed’s lawyer, Patrick McCann, said he was disappointed with the verdict, and said his client will appeal and he believes the other two will as well.

“I still have a hard time understanding how the Crown theory could actually have happened,” he said.

The Crown theory was that Shafia, Yahya and Hamed drowned the four victims either to the point of death or unconsciousness, placed their bodies in the car, then pushed it into the canal using the family’s other vehicle. However, prosecutors couldn’t prove how or where the pre-drowning happened.

The defence had said it was an accident, that they had gone for a joy ride with Zainab driving and accidentally plunged into the canal with Hamed watching, although he didn’t call police. Hamed’s lawyer told the jury his client was only guilty of being stupid, but the jury clearly thought otherwise

 

دوسیه  قتل   

دوسیه قتل  رونا  و سحر