دختر همسایه داستان کوتاه : نوشته و صدا از رجنی کمار پران

این  داستان شمار ا بیاد  شهر کهنه  کابل  با  همان  عنعنات  گذشته آن  میبرد بشنوید  ولذت ببیرید