بهار غربت

 با تقدیم شعری به یاد بهاروطن ، حلول نوروزسال 1391 شمسی را بهمه عزیزان ازصمیم قلب مبارکباد می گویم :

چــه خــرمیست که فصل بهار می آید    

بــه گــوش زمــزمه های هزارمی آید

ز بلبلان  شــده آراســته فـضای چمن    

قــنـار، نغـمـه سرا گشته ، سارمی آید

گل است ولاله وسنبل ولی بـدیدهء من    

وطن چونیست ، همه نیش خارمی آید

بــه یــاد مـیـهن زیــبـا و کوهسارانش    

ســـرشــکـم ازمــژه بی اختیارمی آید

کــدام مــوســم عیش وکدام فصل بهار    

دل  فســـردهء مـــا را بـــه کارمی آید

بهــارآن کــه بـه کابل زنگهت نوروز    

عـــبـیـرســـوده ومشـک تـتـارمی آید

بـهــارآنکــه زجـوش شقا یق ونسرین    

به دشت  و دامن  قندز، مزار می آید

بهــارآنکـــه زبــرگ شکوفهء رنگین    

بـــه قــنـدهــاربــه بــرگ انــارمی آید

بهـــارآنکـــه زفــرش زمردین به نظر    

بـــه کـــوهسـارِبدخشار، طخارمی آید

بهـــارآنکـــه به مرغاب و بامی نامی    

بـــه بلــخ وبتکـــدهء نــو بهــارمی آید

بهـــارآنکـــه زگلهای نرگس و نارنج    

بـــه ننگهــاربـــه چــندین وقارمی آید

بهــارآنکــه زخـون شهید خفته بخاک    

هـــرات هـــم بـــه شمــارمزارمی آید

چــنـیـن بـهــارگـرازدامن وطن خیزد    

نشــاط آوروهـــم مشکــبــارمــی آیـد

بچشــم بلبل افتاده درقفس چو«اسیر»

بهـــاربــی وطــنی چون غبار می آید

م.نسیم«اسیر»

مارچ2009م

فرانکفورت