تحفه سال نو از :عنایت الله سادات

دوستان نهایت عزیز :
خواندن های “رپ” در وطن ما سابقه نداشته و اخیرا” تعدادی از جوانان ما که دراروپا بزرگ شده اند ، این هنر را فرا گرفته و در بعضی مناسبت ها آنرا پیشکش مینمایند . یکی ازین جوانان بیژن قندزی است که آنرا نه تنها به شیوۀ گیرا و دلچسپ ارائه میکند ، بلکه مشکلات وطن مارا بالوسیلۀ آن مطرح میسازد . چون این پارچۀ او مورد پسند من قرار گرفت ، خواستم  که شما هم از شنیدن آن لذت برده و منحیث تحفۀ سال نو آنرا بپذیرید . با عرض حرمت  عنایت سادات

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.