صبح سعادتُ سروده تازه ی از استاد ثنا

م -اسحق ثنا


باز به  گلشن  رسید  شاهد  فصل  بهار

ابر به بارت کند لولو و گوهر نثار 

سنیل و هم  نسترن  نرگس و هم یاسمن

رسته به صحن چمن چلوه گرازهرکنار

لاله ز داغ جگر شعله  فروزد  به دشت

دشت چراغان کند شام  سیه  تار  و مار

باز بنفشه  به باغ همچو عروسی  ز ناز

جلوه  کند  دم  بدم  عشوه   کند  بار بار

فرش  زمرد کشید  خاک زمین سربسر

سبزه ی  زیبا  دمید د ر چمن  و کهسار

فصل گل ولاله شد  خاطره ها  زنده شد

یاد مرا شد  وطن  سیر  گل  و لاله زار

غنچه امید ملک کاش درین فصل خوش

بشکفد  و  گل   دهد  صلح   بیابد  قرار

دشمن میهن شود  خسته  و زار و ذلیل

شادی ما بیشتر فصل  طرب خوشگوار

صبح  سعادت  دمد  شام  سیه  گم  شود

تا که« ثنأ» روکند سوی گل ومرغزار

محمد اسحاق ثنأ