غم وطن شعر تازه از رجنی کمار پران

 

مگــو بخند کــــہ در دل غــم وطــن دارم

  بــہ حال مـن بنگـر ، چون غـم کہـن دارم

زخـاطـرم نرود روز و شب بہ گریہ و آہ

کـہ داغ مجمـر و رنــج و غــم کفــن دارم

نمـی رود ز مشـامـم کہ بـوی عطـر وطـن

فــرو شــدہ بــہ دل و سینہء پہـــــــن دارم

بہ ملک غیــر ھمہ شــادمـان نــو روزنـــد

 و مــن نــہ فـکر بہـار و نہ از چــمن دارم

مـن از فـراق وطـن ،شمع سان ھمی سوزم

 لبــاس عشـــق وطـن، عمر ھـا بہ تـن دارم

دیــــــار غیـر نیـارد بـہ دل نشــاط وطـــــن

 کـہ دستہ دستہ گـل یـــــــاس و نسترن