سپاسگذاری از محترم استاد بینش :

 

عبدالرشید بینش

جناب  بینش  تحریری  شما را در مجله  « نشریه زن » که بمدیریت  خانم  شفیقه  نورزی در کانادا منتشر میگرددُ  مطالعه  نمودم. لازم میدانم از حسن نظرُ علاقه مندی  تان نسبت بر داستانها و نوشته  های اینجانب  اظهار شکران نمایم.  برایم جای  بس افتخار است  که دانشمند  و قلمزن  بزرگی چون شما باعث  تشویق من گردیده  ایدُ  باخود پیمان می بندمُ  در نوشتن  داستهای  پرعاطفه  و روایت  از واقعیتهای  جامعه ما بیشتر قلم بزنم.  امید  سپاس بیکران  بنده مورد  قبول  تان  واقع  گردد.

باحرمت  ماریا  دارو