هیئات گلبدین : نذیر ظفر

 

گلبدین باز خشم    بار  شده  – اشک بر دیده اش قطار شده
باز قطع نظر ز دولت کرد –         پول کم دید و در فرار شده
قاصدانش چو شهر کابل دید – که جمع و جوش هر کنار شده
قصه بردند به جایگاه امیر –        یا امیر این چه روزگار شده؟

گل و باغ و چمن شده کابل  –   جای زاغ بلبل و هزار شده
راکت دور برد درکار است –        قصر ها خارج از شمار شده
فکر تیزاب را مهیا کن   –         دختر و بچه همجوار شده
زود شو زودبهر فتوی یی   –     دولت همدست با کفار شده
رقص و بازی بود به هر محفل  —  همه عاری ز ننگ و عار شده
ریش را لمس کرد و گفت امیر    —   تیر ما از کمان فرارشده
لقمهء کارزوی مایان بود —        ای دریغا بکام مار شده
خرم و شهنواز بیچاره      –       لب تر کیده انتظار شده
دوستانم جهاد ما باقیست —    سر ما این جهاد بار شده