باهمکاران نو،سازمان همکاری شانگهای به یک نیرویی برای امنیت، انکشاف و ثبات تبدیل میشود

  باهمکاران نو،سازمان همکاری شانگهای به یک نیرویی برای امنیت، انکشاف و ثبات تبدیل میشود

 گرفته شده از تارنمای ستاپ ناتو

   بر گردان: دکتور جهش

     چینا دیلی/  8جون 2012

سازمان شانگهای دژَ ِامنیت و ثبات خواهد شد

 اشتراک افغانستان و ترکیه ساحه جغرافیائی تحت پوشش سازمان همکاری شانگهای راوسیع ساخته ونفوذ جهانی اش رابیشتر میسازد…..

رهبران وذوات رسمی از چهار کشور ناظردرسازمان همکاری شانگهای ، منگولیا ،ایران،پاکستان و هند وهمچنان ریسجمهور ترکمنستان قربانگلی بردی محمدوف وریس جمهور افغانستان حامدکرزی بیاناتی در میتنگ ایراد نمودند. سازمان همکاری شانگهای بروز پنجشنبه موقف ناظر را هنگامیکه پرزدنت هوجنتاو اظهارداشت که بلاک قصد دارد تا به دژامنیت و ثبات و نیروی محرکه انکشاف اقتصادی منطقوی تبدیل شود، به افغانستان اعطا نمود.

به گفته تحلیلگران – جلسه فعلی سازمان در پیکنگ که شاهد امضای موافقتنامه هایی در بخش امنیت، سیاست و اقتصاد بین اعضای آن میباشد با سمت دهی و دید روشن خود، در تاریخ بلاک خیلی ها با ارزش است.  با اعطای موقف ناظر به افغانستان سازمان همکاری شانگهای گروپ ممالک مانند چین،قزاقستان،قرغزستان،روسیه،تاجکستان و ازبکستان روابط خود رابا مملکت جنگ زده قبل ازخروج نیروهای بیشتر خارجی الی اخیر سال دوهزار و چهارده  تحکیم بخشیدند.

سازمان همچنان گفت که ترکیه یک عضو ناتو منحیث همکار در دیالوگ ، با سریلانکا وبیله روس خواهد پیوست. معاون وزیر خارجه چنگ گوپنگ بعد از جلسه گفت که موقف ناظر”همکاری سیاسی،اقتصادی ومدنی رابین سازمان همکاری شانگهای و افغانستان” تقویه خواهد کرد. به گفته تحلیلگران ثبات در آسیای مرکزی مخصوصا با در نظرداشت آشوب درشرق میانه وخروج عساکر از افغانستان موضوع فشاردهنده برای بلاک منطقوی میباشد.

چن یورونگ یک پژوهشگر روابط منطقوی درانستیتوت مطالعات بین المللی گفت که طوریکه اوضاع امنیتی در آسیای مرکزی تغییر نموده است سازمان همکاری شانگهای باید پالیسی های امنیتی خودرا اصلاح وتغییر دهد. چن گفت اشتراک افغانستان و ترکیه ساحه جغرافیائی تحت پوشش سازمان همکاری شانگهای راوسیع ساخته ونفوذ جهانی اش رابیشتر میسازد…..اما بعضی تحلیلگران  نظرمیدهند که سازمان همکاری شانگهای در موردتعداد بیشتر اشتراک کننده گان باید احتیاط نماید. چونکه تمایزات بارزاقتصادی و تاریخی بین ممالک توانائی بلاک را صدمه خواهد زد. همچنان روز پنجشنبه سازمان همکاری شانگهای با اتخاذ پلان ضد تروریزم برای سالهای دوهزاروسیزده و دوهزاروپانزده و ایجاد مکانیزم واکنش سریع تجدید تعهد نمود.

این مکانیزم به اعضای سازمان همکاری شانگهای اجازه میدهد تا در مواقع عاجل داخلی از دیگر اعضای سازمان طلب کمک نمایند.  یک مرجع دیپلوماتیک گفت که این ” توانائی سازمان راخیلی ها بلند میبرد تا وقایع عاجل را وقایه وبر طرف نماید”. هو به جلسه گفت که”ما باید یک سیستم همکاری امنیتی را استقرارو تکامل ببخشیم “. او همچنان گفت که اعضا باید با تروریزم،جدائی طلبی ،بنیادگرائی و همچنان با انتقال مواد مخدر و دیگر جرایم سازمانیافته سرحدی مبارزه نمایند. تحلیلگران گفتند که جلسه پیکن اساس نیرودهنده انکشاف بلاک است که در سال دوهزار ویک تاسیس گردیده است. ممالک اعضا طی اعلامیه مشترکی طرح پلان استراتیژیک میان زمانی انکشاف سازمان راپیش کشیده تعهد کردند تا منطقه رابه ساحه امن ، صلح دوامداروشگوفانی مشترک تبدیل نمایند.

معاون وزیر خارجه چنگ گفت ” این مبالغه نخواهد بوداگر بگویم که اتخاذ پلان ستراتیژیک تاثیر به سزایی در انکشاف سازمان همکاری شانگهای خواهد داشت”

زینگ گووانگچنگ آمر مرکز تحقیقات سازمان همکاری شانگهای گفت که اعلامیه وپلان استراتیژیک نه تنها نمایانگر فضای باز سازمان است بلکه تداوم و توانائی انکشاف آینده سازمان را برجسته میسازد.
هو ابراز نمود که جلسه جهت انکشاف بعدی سازمان خیلی مهم و تعیین کننده است مخصوصا اکنون که اوضاع بین المللی و منطقوی بیشتر مغلق ومتغییرمیباشد. او گفت تنها بعد از آنکه اعضای سازمان شانگهای همکاری خودرابهبود بخشیده متحداعمل نمایند میتوانند بطور موثر چالش ها را رفع ،صلح منطقه را محافظه وبه تکامل نایل گردند. هو همچنان ابراز داشت که چین جهت تقویه همکاری اقتصادی در بین بلاک یک قرضه ده بلیون دالری میدهد. از این قرضه جهت کمک در انکشاف ممالک اعضای بلاک نیز استفاده میگردد.او همچنان افزود که چین کمک خواهد کرد تا یک هزار و پنجصد متخصص را از ممالک عضو در سه سال آینده تربیه نماید. برعلاوه سی هزارسکالرشپ دولتی تهیه نموده واز ده هزارمعلمین انستیتوت کنفیسیوس ومتعلمین دعوت مینماید تا در طول ده سال آینده به چین آمده به مطالعه و پژوهش بپردازند. ریس جمهور همچنان خواهان ایجاد یک بانک انکشاف ،مکانیزم مصئونیت غذا واشتهار تجارت و سرمایه گذاری گردید. جلسه آینده سازمان همکاری شانگهای در سال دوهزار سیزده درقرغزستان دایر خواهد شد.

 یاداشت مترجم: اینکه، سازمان همکاری شانگهای باهمکاران نو واقعا به یک نیرویی برای امنیت، انکشاف و ثبات تبدیل میشود یا خیر؟، فقط زمان میتواند ثابت نماید. زیرا  در جریان چند سالی که از ایجاد وفعالیت این سازمان می گذرد، نوسانات زیادی، در مقاطع زمانی در موضعگیری های هریک ازاعضای آن مشهود بوده است.