همدلی بهترین وسیله برای بقای همه ماست : احمد ” سعیدی ”

     این نوشته را برای دوستان هدیه میکنم در حال حاضر و گذشته عضویت حزب دمکراتیک خلق افغانستان یا حزب وطن را داشته اند عده در داخل کشور حضور دارند و عده خارج از کشور  طوریکه در سایت های انتر نتی ورسانه ها بمشاهده میرسد عده از رفقای سابقه دار مبتلا به  بیمار روانی اند با حال وهوای سیاسی زیر نام أ حزاب سیاسی جدا شده شده از حزب وطن در کوچه وپس کوچه های اروپا وآمریکا پرسه میزنند تا باشد نام ونشانی از ایشان باقی بماند. افرادیکه از آدرس حزب های کوجک وتلویحا حزب مادر که همان حزب وطن است از یک حزب ویک هدف ده ها شاخه؛ ده ها هدف وصد خرام ساخته اند وهر کس خودرا وارث ورهبر حزب وطن معرفی میکنند که گویا یاد ونامش را زنده وپاس میدارند.در گذشته این حزب از دوبخش خلق وپرچم تشکیل شده بود بنام حزب دمکراتیک خلق افغانستان بشمول ما پیروان زیادی داشت که بعدا زیر چتر حزب وطن یک نام انتخاب شد که در همان زمان بجا بود اما حالا ده ها  بیمار در خارج کشور میخواهد ازین نسخه کهنه وتاریخ تیر شده صحت یاب گردند که کاریست نهایت مشکل. .

شما در رسانه های انتر نتی به مقالات ونوشته های بر میخورید که دوستان دست به دامن تابوت کالبد مرده وپوسیده حزب وطن زده در خارج از کشور أحزاب متعدد من حیث اجزای این حزب با همان بر نامه هدف شعار ونشخوار طراحی کرده اند که به نظر من یک مشغله شخصی با اکت سیاسی دیگر هیچ اثر مثبتی ندارد.انسان عاقل ومدرن کسی است که پا به پای زمان به پیش برود ومقتضیات زمان را درک کند.امروز مادر ومحل زایش حزب کمونستی که شوروی سابق بود به گذشته خود تجدید نظر نموده ساختار نظام سیاسی واقتصادی جدید را که پاسخگوئی نیاز های عصر باشد روی دست گرفته است ، اما سیاسیون اماتور افغان در خارج از کشور با مدل گر فتن از هر فرد وحرکتی سیاسی باز هم همان شعار های کهنه وتاریخ تیر شده را از حلقوم همان افراد تجربه شده نشخوار میکنند. تشکلات وفعالیت های بی ریشه: از نظر من تمام فعالیت ها وتشکلات خارج از کشور بی اساس وبی ریشه اند مسلما بستر خیزش وشکل گیری انقلابها وحرکت های سیاسی ثمر بخش محل تراکم رنج ها درد ها ونا رسائیهاست وکسانی میتوانند طرح یک حزب سیاسی مؤثر اثر گزار وانقلابی را بریزند که عملا بادرد ورنج مردم وحقایق تلخ ونا گفته سر زمین مصیبت زده افغانستان در آمیزش باشند:مبارزه داوود رزمیار  و نور احمد نور  در میدانهای صاف اروپا هر قدر علیه یک دیگر توهین کنند  هیچ خاری را از پیش روی ملت در افغانستان بر نمیدارد. طوریکه مشاهده میگردد عده از فعالان سیاسی افغان مقیم اروپا وآمریکا که به أحزاب تاریخ گذشته کشور ما ارتباط داشته ویا دارند یکی از وحدت ملی دم میزند ودیگری را به وحدت شکنی وهنجار گریزی متهم میسازد .یکی جر منی را مرکز ثقل مبارزه انتخاب میکند دیگری سویدن وناروی را میدان صاف وهموار تشخیص میدهد.گذشته از آن روح مقالات منتشره در وبسایت های متعدد تهمت افتراء وحدت شکنی خود ستائی وخود محوری وواقعیت گریزی است.من از دو.ستان بیرون مرزی چه داکتر، چه متخصص وچه اکادمیسن تقاضا مینمایم تا شمشیر تیز اختلاف وتفرقه را کنار بگذارند و بر زخمها وجراحات میهن زخم خوردۀ خویش بجای نمک مرحم گذارند.یکی بر زبان می تازد دیگری بر قوم ونژاد یکی از اصالت سمت وجغرافیا میگوید دیگری از گذشته بی بها واسفبار.این عصر علم تکنالوژی وسازندگیست وما مانند رسوم قرون وسطائی به شماره قبر ها وکثرت استخوانهای پوسیده افتخار میکنیم . باز هم مینویسم گذشته با همه زیبائی اش گذشته است بیائید فکر برای اینده بکنید، آیندۀ که محور ومعیار آن سازندگی پیشرفت عدالت و انسانیت باشد نه قوم وسمت ونژاد وفرکسیون بازی های سیاسی بازار گرم کن در خارج از کشور.. حزب دموکراتیک خراسان، حزب متحد ملی حزب تفاهم وده ها تشکل دیگر در اروپا وامریکا که از بدنه همان تابوت دفن شده جدا شده اند وهمه أعضای شانرا کهن سالان توبه ناکرده تشکیل میدهد یک مشغله عاطفی و بازی با وقت وزمان است.ما به نسل جوان ومتحرک نیاز داریم. ازنسل مبارز دیروز که بنامهای گوناگون شهرت دارد وبرخی هم نام نیک ندارند بهراندازه شعار های چون ملی ، وطنی دموکرایتک ، طبقاتی ، منطقوی ، زبانی ومذهبی و… بلند وبالای مطرح شود مرثر نبوده راه بمنزل نمی بردوباید ازخود فراترو فراتررفت و بر واقعیت ها تکیه نمود واقعیت های زمان وحقایق جوان که دارادی اثر سیاسی ـ سازمانی، با نیازجنبشی که آرزوی نسل جوان را بر آورده بسازد خودرا وفق داد.ما به نیرو های نیاز داریم که امروز پویا متحول دینامیک جهت پذیر باشند نه اینکه دیروز شعار دادند وامروز هم اصرار دارند واز اشتباهات شان نمی آموزند.هنوز کوشش میشود همان عناصر کهنه وزنگ زده بدون تکیه بر جوانان تکه دار فعالیت های سیاسی باشند این اندیشه با اصل دیالیکتیک وتحول در تضاد استوجوانان سه دهه قبل دیگر مانند من پیر شده اند ما باید به سراغ جوانان بیدار مسئولیت پذیر ووقت شناس در داخل افغانستان باشیم که درد ورنج ملت ونا رسائهیا یسیاسی اجتماعی واقتصادی را با دل وجان لمس کرده اند. من از دوستان که در اروپا و امریکا یا در نقطه دیگری در خارج از کشور زندگی میکنند خواهش دوستانه دارم بگذارید احزاب داخل کشور بخصوص آنانیکه از بدن های حزب دمکراتیک خلق افغانستان یا حزب وطن جدا شده اند با وحدت و همدلی در افغانستان زیر خام پاره های انتحار و انفجار به مبارزه خویش دوام بدهند تحریکات و وحدت شکنی های شما از خارج کشور بخصوص سوال ها و جوابات در سایت های انترنتی جز وحدت شکنی و بر بادی سودی دیگری ندارد بخصوص از اعضای بیروی سیاسی گذشته آروز دارم بگزارند نسل جوان برای فردای وطن گام های درست و استواری بردارند مداخله شما غیر از ویرانی و بربادی سودی دیگری ندارد .

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.