اینجا وطنم نیست…. نوشته نذ یر ظفر –لویزیانا

 آواز     قناری  و هوای  چمنم   نیست       اینجا وطنم نیست

آتش به زبان دارم و کس همسخنم نیست      اینجا وطنم نیست

از حسن تجمل همه جا رشک جنان است     شهکار زمان است

این شو کت بیگانه هوا خواه تنم نیست         اینجا وطنم نیست

با شهپر بشکسته اسیر ء قفس ام  من          محتاج خسم من    

روی گل و بوی خوش ء از یا سمنم نیست     اینجا وطنم نیست

صد  ناز و تنعم نکند   چارهء دردم              در  پیکر سردم 

خونی به جز از یاد وطن در بدنم نیست        اینجا وطنم نیست

چون بسمل خونین شده گر چرخ زنانم         دردیست بجانم

مر گست مرا سنت رقص اتنم نیست          اینجا وطنم نیست