پول رئیس جمهور بحساب وزیر: احمد سعیدی

        اصلا باید عنوان را حساب مشترک رئیس جمهور ووزیر مینویشتم ولی به اساس اظهارات جناب حضرت عمر زاخیل وال  وزیر مالیه بخشی از این پول تحفه بوده که از طرف یکی از تجار ملی به حساب جناب حامد کرزی داده شده تا از برکت آن در انتخابات ریاست جمهوری دوره دوم پییروز شود اما حالا خدا را شکر که دست  رئیس جمهور ودلقکان بی مایه آن به حسابات دولتی آنقدر باز است که نیاز به مصرف تحفه ها نیست کمک های دوستان چون مال شخصی همچنان به حسابات شخصی میماند و رئیس جمهور وتیمش کابل بانک وبانک های دیگر را قربانی پیروزی مینمایند که

کردند.وهم ادعای دست مزد تحقیقش را دارد که آینده معلوم میشود. حساب مشترک وسوال های بی جواب:؟ بعد ازینکه جناب زاخیلوال وزیر مالیه تلاش کرد خود را سفید کند از نظرم بیشتر سیاه وتاریک شد و کما فی السبق آلوده تر وسیاه تر چهره آرائی کرد وسوال های بیشمارا ذهنم را خط خط کرد که خدا میداند جواب برای شان یافت شود.من که آنقدر به تخصص وارد نیستم حتی حساب را به اندازه معاش زاخیلوال در خارج روز یک ونیم هزار دالر وماه چهل وپنج هزار دالر نمیدانم سوال های ازین قبیل را با خود مطرح ساختم.

   چرا یک تجار دو صد هزار دالر بخاطر پیروزی آقای  حامد کرزی کمک کرده.؟

  فایده تجار ازین کمک شخصی است ویا ملی اگر شخصی است چند برابر این پول را چگونه بدست میآورد.؟

  این پول چرا بحساب شخص زاخیلوال منتقل شده وچه رابطه بین زاخیل وال ورئیس جمهور از رهگذر جریان پول وجود دارد؟

 چرا این پول در انتخابات  ریاست جمهوری مصرف نشد واگر نیاز نبود چرابه صاحبش بر گردانیده نشد .؟

  اگر حامد کرزی رئیس جمهور نباشد یعنی اعتبار ملی نداشته باشد وزاخیل وال وزیر نباشد کسی برای شان یک مرغ تخمی هم تحفه نمیدهد ولی حالا که از إعتبار ملت صد ها هزار دالر تحفه میگیرند باید این پول را به نفع ملت مصرف کنند ویا حسابات شخصی؟

ü  اگر این پول من حیث رأس المال ملکیت رئیس جمهور است چرا فائده آن به نفع زاخیلوال دوران میکند.؟

  این پول بکدام مدرک استفاده شده که ده برابر اصل پول عاید داده ونقش زاخیل وال در قسمت پنداندن فائده چه بوده؟

 وزیر صاحب میگوید به اساس دانش که دارد پروژه هارا تحقیق میکرده روزی یک ونیم هزار دالر معاش میگیرفته اما جالب است که حین تشریف اوری به افغانستان یک روپیه از طریق بانک های خارجی وارد افغانستان نساخته بلکه پول هارا از افغانستان بخارج انتقال داده دلیل این کار چه هست؟

  وزیر صاحب در سال 2004 بعد از چند ماه مشاوریت تنها شش هزار دالر بحساب داشته اما بعد از آنکه جا افتاده از سال دو هزار وهفت به بعد بختش گل کرده در هر ماه یکصد هزار دالر عاید از اصل پول یعنی شش هزار گرفته وعاجل به محل امن یعنی کانادا وحساب خواهران فرستاده والله خیلی خجالت آور است.وهیچ امکان ندارد یک وزیر بدون اعتماد رئیس جمهور چنین خیانت فاحش را انجام  داده باشد واگر کار خودش باشد رئیس جمهور در مورد چه اجراأت خواهد داشت؟

  جناب حضرت عمر زاخیلوال بعد از آنکه تلویزیون طلوع پول های ذخیره شده جناب را افشا کرد به یکی از رسانه ها گفت من در انتخابات دور دوم ریاست جمهوری تقریباً معتمد مالی آقای رئیس جمهور بودم حالا احترامانه از جناب داکتر عزیز الله لودین که در آن وقت رئیس کمیسون انتخابات بودند  می پرسم که مداخله و سهیم بودن مامورین دولت در انتخابات ریاست جمهوری خلاف قانون است یاخیر بخصوص در سطح یک وزیر چرا جناب لودین در آن وقت مانع این حرکت غیر قانونی زاخیلوال نشدند

   این پول یک تجار است کمک تجار دیگر به کدام حسابهاذ منتقل شده منظورم حساب کدام وزیر که با رئیس جمهور شریک باشد.میباشد؟

 به اساس ملاحظه اسناد پول های جناب وزیر  مرتبا به کا نادا محل سکونت أصلی اش منتقل شده که قطعا بخاطر تجارت وسود استفاده نشده  چطور ممکن است این پول عاید تجارت باشد اصلا به این پول در داخل افغانستان تجارت نشده پول رفته چرا میگوید از تجارت شخصی عاید بدست آورده شما که تجارت مکینید چرا چوکی وزارت را بند انداخته اید؟ آیا وزرای کابینه و مقامات عالی رتبه دیگر در حالیکه مصروف خدمت در پست دولتی باشند قانون اجازه می دهد که جواز تجارتی بدست داشته فعالیت کند به باور من این هم یک نوع قانون شکنی است

  جناب وزیر وزیر است ویا تجار ؟ جناب وزیر مدیر یک اداره پر جنجال است ویا محقق یک پروژه؟

 آیا واقعا جناب وزیر در یک روز مبلغ یک ونیم هزار دالر آمریکائی فیس تحقیق میگریفته آنهم در بانک جهانی پس درین خاکباد پر ماجرائی جادۀ پشتونستان چرا آمده؟

وزیر صاحب من حیث یک شخص وطنپرست چرا پول را بخاطر از کشور انتقال داده در حالیکه رئیس جمهور شب وروز دستش به سوی کشور های خارجی وشرکت های خارجی دراز است تا در افغانستان سر مایه گذاری کنند؟اما وزرائی تجار در خارج از افغانستان سر مایه گزاری میکنند با طرح این سوال ها وفرضیه ها انسان گیچ میشود که چطور ممکن است یک انسان من حیث وزیر این قدر سفید چشم دروغگو  باشد .

تکیه گاه هر وزیر که صداقت می کند یا  خیانت  بر رئیس جمهور است:من زمان آمدن آقای زاخیل وال ومشاور شدن وی در امور اقتصادی با رئیس جمهور را بخوبی بیا د دارم.او دران زمان جوان کم تجربه به نظر میرسید واما محبوب درگاه رئیس جمهور چنانچه اورا بیدرنگ سر پرست وزارت ترانسپورت وهوا نوردی منصوب نمود ومهارت خودرا در همانجا به رئیس جمهور نشان داد که در چند ما چقدر عاید بحساب مشترک طرفین واریز شده وبعد به کانادا منتقل گردیده است به همین دلیل رئیس جمهور وی را سر پرست وزارت مالیه وسپس وزیر مالیه پیشنهاد وکامیابش ساخت که گل پیروزی اش حالا شگفته و بوی زمخت آن درربینی عام وخاص پیچیده است واین تنها نیست چندین و.زیر به حمایت رئیس جمهور دارائی چنین سر نوشت اند که کسی جرأت بر رسی دوسیه های شانرا کرده نمیتنواند.اگر از اختلاس صحبت شود یک مأمور عادی را به محکمه معرفی میکنند ویا میگویند خارجی ها عامل فساد اند .

خارجی ها عامل فساد اند؟ بلی خارجی ها عامل أصلی فساد اند چون پول را به بوجی ها وارد افغانستان ساخته اند ومفسد اصلی خود افغانها اند منتها از طرف خارجی ها دیساند وحمایت شده اند.در چنین حالتی مبارزه علیه فساد یک شعار فریبنده است وبس.سوال آخری این است که آیا رئیس جمهور جرأت این را دارد تا امر تعلیق وظیفه زاخیلوال وامشال ایشان را صادر  وچند تن از خائنین اصلی را که از خارج امده اند وادعای محقق ومفسر وتکنوکرات را دارند به داد گاه بسپارد وبه مردم معرفی کند که ایشان در خارج هم عاید نداشته اند وحتی کسی ایشان را در دفاتر کوچک استخدام نمیکرد حالا آمده همه از استادی وپروفیسوری وتحقیق گر دم می زنند که همه دروغ است.بیکاره تر وبیسواد تر وخائن تر از تکنوکگرات های وارداتی هیچ موجود در افغانستان نبوده ونیست. خدا وند پاک شاهد است آخرین جملات و کلیمات این مقاله را که می نوشتم تلویزیون طلوع یکبار دیگر تشت زاخیلوال را از بام انداخت بر علاوه شهکاری های سال 2007 آن خبر داد که جناب زاخیلوال در سال 2010 نیز از غضنفر بانک و یک شخص بنام اصغر صاحب پنج لک دالر شده با خود گفتم جناب رئیس جمهور این خبر ها را می شنود یا پروای آنرا ندارد حالا خودم به این عقیده رسیدم نزد بعضی ها پول و زر اندوزی از هر نوع حیثیت و آبرو بالاتر است از این حکومت و از این اجرعات از این بالاتر چه توقع باید داشت .