چطور در مارس باید رفت؟… ارسالی دکتور . احسان الدین نصیر زاده

این  ویدیو  جالب  را  تماشاه  نماید  که  سانیس  و  تکنالوجی  تا  کدام  اندازه  ترقی  کرده  است . تلاش  برای  پیشرفت  وترقی  که صرفاْ با  تفکر  انسان  میسر  میشود.

Click Here : “How to Get to Mars. Very Cool!