طاووس نوشته نذیر ظفر – سدنی –آسترالیا 12/23/12

شعر شــــب و ترانه دیرین من تو یی

طاووس پر گشادهء رنگین من تو یی

تصــــــــویر بی بدیل خداوند بی نیاز

در صفحه های مصحف آیین من تویی

در بوســـــــــتان سبز دلاویز عاشقان

نگهـــت نثار خاطر مشکین من تو یی

گر زاهدان غـــلط نشمارند حرف من

سو گند میــخورم  بخدا دین من تویی

رخشنده تر ز جملهء اقمـــارو اختران

در آسمان خاطره پرویــــن من تویی

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.