از صف رزمندگان یک نستور رفت از میان جمع یاران یک غمخور رفت از جمع شورید گان یک پر شوررفت از صف پیکارگران جلیل پرشوررفت

با صد غم و اندوه و افسوس از مرگ نا به هنگام رفیق جلیل پرشور خبر رسید که به جاویدانگی پیوست. غم و مصیبت او به غم و رنج های یاران و د وستان افزود. ده بار در سایت ” آریایی” این خبر مصیبت بار را خواندم باورم نمی شد که او آن مرد صادق و راست و درست گو از این کانون پر عذاب زمین و زمانه ای ما چشم پوشیده با شد و یاران را در این لحظات حساس میهنی و جهانی تنها گذاریده باشد.
او با قلم و زبان رسای خودش با صراحت می نوشت و می گفت و رک پوست کنده می نوشت ، صادقانه روراست می نوشت . اومرد مبارزه و پیکار بود .

نبود یکی از بهترین رزمندگان را در صف رفقا و هم رزمان عزیز یک ضایعه ی بزرگ می دانم و برای فامیل و تمام خوانواده های داغ دیده و رفقای ارجمند و گرامی تسلیت عرض می کنم .یادش گرامی باد!
سید داوود مصباح